سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
زهرا لشگری – استادیار حسابداری دانشگاه تهران
علی دهباشی – کارشناسی ارشد حسابداری
غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد حسابداری
رضا خناری نژاد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علی- پس رویدادی می‌باشد. کلیه داده‌های تحقیق با مراجعه به صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 الی 1388 با شرایط حذفی گردآوری گردیدند. آزمون‌های مورد استفاده در این پژوهش از روش همبستگی که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیر مقطعی، آزمون‌های معنی‌دار بودن ضریب همبستگی، آزمون میانگین، فرضیه‌های تحقیق آزمون و براساس نتایج حاصل از بررسی معنی‌دار بودن کل رگرسیون طبق آمار F و ضریب متغیرهای مستقل براساس آمار T در سطح اطمینان 95%، به منظور آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داده است که در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که براساس متغیرهای توضیحی همچون سهام شناور آزاد با بازده غیرعادی سهام شرکت‌ها در دو سال نخست پس از پذیرش مورد آزمون قرار گرفته است که فرضیه‌های تحقیق همگی تائید نگردیدند.