سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سجاد میرمحمدی ماهونکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت، اقتصاد،حسابداری دانشگاه یزد
داریوش دموری – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت، اقتصاد،حسابداری

چکیده:
فلسفه مدیریت سود، بهرهگیری از انعطافپذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری میباشد. البته تفسیرهای گوناگونی که میتوان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود میباشد. این انعطافپذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است. با فرض اینکه مدیریت، فرصتطلبانه به منافع شخصی خودش میاندیشد، مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری کنند تا بیشترین منافع را به دست آورند. رفتار فرصتطلبانه مدیران اقتضاء میکند در گزارش سود دخل و تصرف کنند و وقتی این دخل و تصرف کشف شود کیفیت سود شرکت مورد سئوال قرار میگیرد.