مقاله ارتباط جا به جايي بازي ناحيه تنظيمي AP-1 در ژن ماتريكس متالوپروتئيناز -9 و تشكيل تومور در بافت پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه 27 تا 36 منتشر شده است.
نام: ارتباط جا به جايي بازي ناحيه تنظيمي AP-1 در ژن ماتريكس متالوپروتئيناز -9 و تشكيل تومور در بافت پستان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ماتريكس متالو پروتئيناز -9
مقاله جابه جايي بازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولي باشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي نجف آبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ماتريكس متالو پروتئيناز 9- از آنزيم هاي پروتئوليتيكي است كه قادر به هضم كلاژن و ژلاتين مي باشد. يك تغيير تك نوكلئوتيدي سيتوزين به تيمين در ناحيه AP-1 در ناحيه تنظيمي، باعث افزايش بيان اين ژن مي شود. هدف مطالعه حاضر، بررسي نقش باز تيمين در تشكيل تومور در سلول هاي داكت و لوبول (Ducts & Lobules) بافت پستان است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي 90 بيمار مبتلا به تومور پستان از بيمارستان اميد اصفهان بين سال هاي 1384 تا 1386 به همراه 100 نمونه كنترل مورد بررسي قرار گرفتند. ژنوتيپ افراد توسط تكنيك RFLP-PCR تعيين شد. در انتها با تعيين توالي، ژنوتيپ افراد مجددا كنترل گرديد. هم چنين وجود تومور در سلول هاي داكت و لوبول بافت پستان تمامي افراد بيمار توسط ماموگرافي و پزشك مربوط تاييد گرديد.
يافته ها: مقايسه افراد بيمار و گروه كنترل گوياي وجود ژنوتيپ هاي تيمين / تيمين (TT) و سيتوزين تيمين (CT)، به ترتيب در صفر و %9 از نمونه هاي كنترل و %2.3 و %22.2 از نمونه هاي سرطاني بود. بنابراين حدس زده مي شود كه وجود نوكلئوتيد تيمين در منطقه تنظيمي AP-1 مي تواند تسهيل كننده شروع سرطان پستان در افراد حامل باشد و باعث افزايش خطر ايجاد تومور بافت پستان گردد [(p=0.004)، (CI=1.438-7.423، OR=3.27)[.
نتيجه گيري: ارتباط مثبت بين وجود نوكلئوتيد تيمين در جايگاه AP-1 و ايجاد تومور پستان مي تواند ناشي از عملكرد پروتئازي آنزيم و در نتيجه افزايش حساسيت سلول ها براي سرطاني شدن به علت هضم مهاركننده هاي فاكتورهاي رشد و افزايش رهايي اين فاكتورها باشد.