مقاله ارتباط جنگ و آنارشي؛ نقد دووجهي آنارشي ـ سلسله مراتب بر مبناي شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه 159 تا 193 منتشر شده است.
نام: ارتباط جنگ و آنارشي؛ نقد دووجهي آنارشي ـ سلسله مراتب بر مبناي شاهنامه
این مقاله دارای 35 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت ـ ساختار آنارشيک
مقاله سلسله مراتب ـ آنارشي
مقاله ساختار ـ کارگزار
مقاله جنگ
مقاله خرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي نژاد سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي رابطه جنگ و آنارشي است. بدين منظور، ابتدا مناظره بين متفکران روابط بين الملل در اين رابطه نشان داده مي شود. دوم، نگاه «هابزي» حاکم بر انديشه روابط بين الملل، تصنع قرارداد، دووجهي سلسله مراتب ـ آنارشي و وضعيت ـ ساختار آنارشيک بر مبناي انديشه فردوسي به چالش کشيده مي شود. سوم، با بررسي مفهوم جنگ در شاهنامه و نمونه هاي آن نشان داده مي شود که پيش از هر چيز نيت کارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگذار است. چهارم، با تمرکز بر رويکرد کارگزارمحور فردوسي و تاکيد وي بر مفهوم «خرد» تلاش مي شود راهکاري براي تحديد جنگ ارايه شود. در پايان، با جمع بندي مطالب به احتمال و قابليت کاربرد ديدگاه فردوسي در روابط بين الملل معاصر اشاره مي شود.