مقاله ارتباط شدت تغييرات مخاطي روده کوچک با مثبت شدن تست آنتي آندوميزيال در کودکان مبتلا به سلياک زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در گوارش از صفحه 91 تا 94 منتشر شده است.
نام: ارتباط شدت تغييرات مخاطي روده کوچک با مثبت شدن تست آنتي آندوميزيال در کودکان مبتلا به سلياک زاهدان
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلياک
مقاله کودکان
مقاله آنتي بادي آندوميزيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي توران
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شهركي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سلياک با مصرف غلات حاوي گلوتن در افراد مستعد از نظر ژنتيکي ايجاد شده و با آتروفي پرزهاي روده مشخص مي شود. هدف مطالعه، بررسي ارتباط بين تست هاي سرولوژيک و درجه آسيب شناسي روده در کودکان با سلياک است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي- توصيفي، 40 کودک با سوء جذب و اسهال مزمن 23) پسر و 17 دختر( با محدوده سني 1.5-14 سال وارد مطالعه شدند. تست هاي IgA– AGA, IgA– EMA و IgA توتال در همه بيماران انجام شد. کودکان آندوسکوپي و بيوپسي روده کوچک شدند و تقسيم بندي آسيب شناسي بر اساس درجه بندي مارش تعيين شد.
يافته ها: IgA– EMA, IgA– AGA به ترتيب در %87.5 و %77.5 بيماران مثبت شد. شايع ترين تظاهرات باليني بيماران کم وزني، اسهال مزمن و کم خوني بود. يافته هاي آسيب شناسي بيوپسي روده کوچک به ترتيب شامل مارش صفر (%0)، مارش (%15)І، مارش (%27.5)ІІ مارش (%40) IIІ، مارش (%12.5) III b، و مارش III c در %5 بيماران بود. از بين دو تست سرولوژيک، آنتي بادي آندوميزيال ارتباط آماري معني داري را با درجه آسيب شناسي نشان داد. حساسيت آنتي بادي آندوميزيال در ماش III، %100 بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه ارتباط قابل توجه آماري را بين تست آنتي بادي آندوميزيال و درجه آسيب شناسي روده کوچک در کودکان مبتلا به سلياک را نشان داد.