مقاله ارتباط عوامل غذايي با چاقي در دانش آموزان دبستاني نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه 226 تا 232 منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل غذايي با چاقي در دانش آموزان دبستاني نيشابور
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله دريافتهاي غذايي
مقاله دانش آموز دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بايگي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: درستي مطلق احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقيان رودسري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه شيوع چاقي در کودکان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به سرعت رو به افزايش است و عوامل مختلفي در ايجاد آن دخالت دارند که لازم است در هر جمعيتي به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند. مطالعه حاضــر با هــدف بررسي ارتباط عوامل غذايي با چاقي در دانش آموزان دبستاني شهر نيشابور در زمستان 1384 به انجام رسيد.
روش كار: اين مطالعــه مورد شاهدي و مقطعي بر 1471 دانش آموز دبستاني شهر نيشابور در سال 1384 انجام شد، موارد به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شــده بودند. قد و وزن کليه دانش آموزان اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه شد. 114 دانش آموز چاق (گروه مورد که اندكس توده بدني آنها بزرگتر از صدک 95 معيار حسيني و همکاران بود، n=114) و به همان تعداد دانش آموز غير چاق (گروه شاهد که BMI آنها بين صدک 15 تا 85 همان استاندارد بود n=102) انتخـاب شدند. جهت تعيين عوامل غذايي مرتبط با چاقي دو پرسشنامه تکرر مصرف مواد غذايي و 24 ساعت يادآمد خوراک تکميـل شد. اطلاعات حاصل شده با استفاده از روش آماري SPSS تجزيه و تحليل شده و از روش هاي كاي اسكوئر و تي تست هم استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين انرژي دريافتي روزانه در گروه مورد (2413.1±542.2 کيلوکالري) به طـور معني داري بيشتر از گروه شاهد (1762.1±411.7 کيلوکالري) بود (P<0.001). ميزان انرژي دريافتي حاصل از هر يک از درشت مغذيها نيز در دو گروه متفاوت بود (P<0.001). همچنين دو گروه از نظر مصرف نوشابه، چيپس، پفک، شکلات، آبميوه طبيعي و غذاهاي آماده تفاوت معني دار داشتند (P<0.001).
نتيجه گيري: ارايه برنامه هاي آموزش تغذيه در سطح خانوار به منظور کنترل شيوع چاقي در کودکان ضروري به نظر مي رسد.