مقاله ارتباط قيمت سيگار با ميزان مصرف آن طي سال هاي 1363-1385 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مديريت سلامت از صفحه 31 تا 36 منتشر شده است.
نام: ارتباط قيمت سيگار با ميزان مصرف آن طي سال هاي 1363-1385
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف سيگار
مقاله قيمت سيگار
مقاله بيکاري
مقاله سواد
مقاله درآمد خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسم گرجي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: قناتي الناز
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مصرف سيگار در جهان علي رغم تبليغات گسترده براي نابهنجار بودن آن به صورت يک واقعيت اجباري پذيرفته شده و سود سرشار و ماليات زيادي از آن به دست مي آيد. تقاضاي سيگار در عين برخورداري از ثبات نسبي، متاثر از قيمت آن است. نوسانات قيمت يکي از عوامل موثر بر تقاضاي سيگار مي باشد و رابطه عکس ميان ارزش واقعي انعطاف و نوسانات قيمت و سن وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسي تغييرات قيمت سيگار روي ميزان مصرف آن در ايران بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي – تحليلي ست و به صورت سري زماني ارتباط ميزان مصرف سيگار با تغييرات قيمت آن طي سال هاي 63-85 و همچنين متغيرهايي چون درآمد خانوار شهري، نرخ کلان شهري، نرخ بيکاري، نرخ باسوادي را مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه پژوهش افرادي هستند که از سراسر ايران به صورت آمارگيري هاي پيوسته تهيه شده است. وجود همبستگي بين مشاهدات يک متغير تصادفي طي زمان مفروض است. براي تحليل داده ها از روش هم انباشتگي براي بررسي مانايي (آزمون DF يا ADF) و آزمون هم انباشتگي دوربين – واتسون و براي آزمون مدل از روش OLS استفاده شده است.
يافته ها: آزمون ADF در سطح معني داري 5 درصد و 10 درصد متغيرهاي تعداد نخ سيگار، نرخ باسوادي و باقيمانده هاي مدل مانا هستند و متغيرهاي قيمت سيگار، نرخ بيکاري و درآمد خانوار نامانا مي باشند.
نتيجه گيري: قدر مطلق کشش قيمتي کالاي سيگار کمتر از يک بوده و سيگار کالايي کم کشش است. افزايش نرخ باسوادي بر کاهش مصرف سيگار موثر بوده و درآمد زياد به معني استفاده بيشتر از دخانيات نمي باشد. متغير بيکاري بر ميزان مصرف سيگار موثر است.