مقاله ارتباط ماركر HER2 با اطلاعات هيستوپاتولوژيك در كانسر پستان: مطالعه دو ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 766 تا 771 منتشر شده است.
نام: ارتباط ماركر HER2 با اطلاعات هيستوپاتولوژيك در كانسر پستان: مطالعه دو ساله
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله كانسر پستان
مقاله HER2
مقاله ايمنوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروهش تهراني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خزاييان كاميار
جناب آقای / سرکار خانم: ملايري علي
جناب آقای / سرکار خانم: فغاني رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كانسر پستان شايع ترين كانسر و دومين علت شايع مرگ ناشي از كانسر در زنان است. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط انواع هيستوپاتولوژيك كانسر پستان با اسكورينگ اسلايدهاي ماركر HER2 در نمونه هاي ارجاعي به بخش پاتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران در سال 1384 و 1385 انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش كه به روش مقطعي (Cross sectional) انجام شد، 140 عدد از نمونه هاي پاتولوژي كانسر پستان ارجاعي به بخش پاتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي تهران در سال 1384 و 1385 به روش غيرتصادفي ساده (Sequential) انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به سايز تومور، نوع هيستوپاتولوژيك تومور، گريد تومور و وضعيت لنف نودها از گزارشات پاتولوژي آنها استخراج شد. بلوك هاي آن ها مشخص شد و با استفاده از Immunohistochemistry (IHC) براي ماركر HER2 در نمونه ها اسكورينگ انجام شد.
يافته ها: بين انواع تشخيص و HER2 Overexpression تفاوت معني داري ديده شد (p<0.05). همچنين بين درگيري لنفاتيك و HER2 Overexpression نيز تفاوت معني داري ديده شد (p<0.05). سايز تومور و گريد تومور رابطه مثبت معني داري را نشان دادند p=0.026)، (r=0.188. در آناليز مولتي واريانس بين سايز، گريد تومور و سن با اسكورينگ اسلايدهاي ماركر HER2 رابطه معني داري به دست نيامد. ضريب Kappa براي موافقت (Agreement) تشخيص دو مشاهده گر (Kappa=0.715) 0.715 و همان مشاهده گر با اسكورينگ قبلي (Kappa=0.78) بود.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي گردد كه پزشكان براي بيماران مبتلا به كانسر پستان، در انواع هيستوپاتولوژيك Invasive Lobular و ساير تايپ هاي ناشايع كانسر پستان تست IHC و تست FISH براي ماركر HER2 درخواست نكنند و فقط در موارد Invasive Ductal و زير دسته هاي آن اين تست ها انجام شود.