مقاله ارتباط پايايي موج F با سطح هشياري در بيماران دچار سکته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 70 تا 76 منتشر شده است.
نام: ارتباط پايايي موج F با سطح هشياري در بيماران دچار سکته مغزي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي عروقي
مقاله مقياي اغماي گلاسکو
مقاله هشياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قايقران اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايش اقبالي بابک
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده آبتين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سطح هشياري يک عامل مهم در مديريت بيماران بدحال و پيش بيني پيش آگهي آنهاست. با اين حال هيچ ابزار کمي و تکرار پذيري براي ارزيابي سطح هشياري وجود ندارد. بر طبق برخي مطالعات، پايايي موجF  مي تواند تحت تاثير سطح هشياري قرار گيرد.
هدف: ارتباط پايايي موج F با سطح هشياري در بيماران دچار سکته مغزي.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي انجام شد. 114 بيمار که طي 72 ساعت از سکته مغزي بستري بودند، بر طبق سطح هشياري خود، هم برحسب GCS و هم طبقه بندي کيفي سطح هشياري، به گروه هاي مختلف تقسيم شدند. سپس پايايي موجF  در گروه هاي مطالعه، در هر يک از اعصاب تي بيال بررسي شد و اثر متغيرهاي زمينه اي سمت مطالعه، سمت فلج، جنسيت و نوع سکته مغزي مورد بررسي قرار گرفت. داده هاي مطالعه تحت نرم افزار SPSS14.o وارد رايانه گرديد و از مدل آماري ANCOVA براي بررسي فرضيات استفاده شد
نتايج: ارتباط قابل توجهي بين پايايي موجF  با سطح هشياري، چه برحسب GCS و چه طبقه بندي کيفي سطح هشياري ديده شد (در هر مورد  (p<0/001 ارتباط فوق مستقل از اثر سمت مطالعه، سمت فلج، نوع سکته مغزي، و جنسيت بيماران بود.
نتيجه گيري: پايايي موجF  مي تواند تحت تاثير سطح هشياري قرار گيرد. مطالعه موجF  ممکن است بتواند به عنوان يک ابزار عيني و کمي براي مستند کردن اختلال سطح هشياري عمل کند.