مقاله ارتباط پلي مرفيسم C46T در ژن فاکتور XII با ميزان فعاليت اين فاکتور و خطر ابتلا به بيماري هاي ترومبوتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه 1 تا 8 منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي مرفيسم C46T در ژن فاکتور XII با ميزان فعاليت اين فاکتور و خطر ابتلا به بيماري هاي ترومبوتيک
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز
مقاله پلي مرفيسم (ژنتيک)
مقاله نسبت شانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راثي قائمي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: علا‌ فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: جاذبي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رزم خواه فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعدادي از نقص هاي ژنتيکي شناخته شده، منجر به افزايش خطر ترومبوز مي شوند. نتايج مطالعه هاي پيشين نشان داده اند که FXII در پاتوژنز بيماري هاي ترومبوتيک درگير است. فعاليت پلاسماييFXII ، قويا توسط پلي مرفيسم C46T در ژن اين فاکتور تعيين مي شود. در اين مطالعه، خطر ابتلا به بيماري هاي ترومبوتيک در همراهي با اين پلي مرفيسم بررسي شد.
مواد و روش ها: مطالعه انجام شده از نوع مورد ـ شاهدي بود. 160 نفر شامل 120 بيمار ترومبوتيک و 40 فرد کنترل که از نظر سن و جنس با گروه بيماران تطابق داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ميزان فعاليتFXII ، با روش اندازه گيري زمان انعقاد توسط پلاسماي فاقد FXII و پلي مرفيسم C46T با استفاده از روش RFLP در هر دو گروه بررسي شدند.
يافته ها: در اين مطالعه، مشاهده هاي قبلي که نشان دهنده تفاوت در سطح فعاليت FXII در افراد با ژنوتيپ هاي مختلف FXII بود، تاييد شد. مهم تر اين که سطوح فعاليت FXII کمتر از %68 با خطر افزايش يافته براي ترومبوز همراه بود (CI%95=1.07-21.1 و OR=4.75). در مورد ژنوتيپ هاي CT و TT به ترتيب OR براي بيماران ترومبوتيک در مقايسه با کنترل، 1.81 (CI%95=0.83-3.94) و 2.17 (CI%95=0.45-10.7) بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد که پلي مرفيسم C46T يک تعيين کننده قوي سطوح پلاسمايي FXII است. علي رغم اهميت اين پلي مرفيسم در سطوح FXII ، هيچ ارتباطي بين آلل موتاسيون يافته T با خطر افزايش يافته بيمارهاي ترومبوتيک مورد مطالعه پيدا نشد. بنابراين استنباط مي شود که سطوح پايين فعاليت FXII دليل ترومبوز نمي باشد بلکه نتيجه آن است.