مقاله ارتباط گليادين ها و شاخص هاي كيفيت نانوايي در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب كشور و مقايسه با ارقام اصلاح شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 91 تا 102 منتشر شده است.
نام: ارتباط گليادين ها و شاخص هاي كيفيت نانوايي در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب كشور و مقايسه با ارقام اصلاح شده
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي
مقاله کيفيت نانوايي
مقاله ارقام بومي گندم
مقاله چند شکلي گلياديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بدخشان هديه
جناب آقای / سرکار خانم: سفاليان اميد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراله زاده صفر
جناب آقای / سرکار خانم: پيرايش فر بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد 165 رقم بومي گندم از شمال غرب كشور در قالب دو طرح آزمايشي بهاره و پاييزه در ايستگاه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز مورد بررسي قرار گرفتند. در اين آزمايش ها ضمن حذف ناخالصي هاي آشكار و تكثير بذر در شرايط يكنواخت، تيپ رشدي 104 توده بومي شناسايي شد و نمونه هايي به صورت تك خوشه از آنها برداشت گرديد. حداقل سه نمونه از اين ارقام، به همراه 44 رقم اصلاح شده گندم با روش A-PAGE تجزيه شدند. از بذر تكثير شده در شرايط يكسان مزرعه اي براي تعيين كيفيت نانوایي از طريق شاخص هايي كه به مقدار بذر كم نياز دارند (حدود 50 گرم)، مانند سختي دانه، درصد پروتئين، درصد جذب آب توسط آرد، حجم قرص نان، رسوب زلني و حجم رسوب SDS استفاده گرديد. همه گليادين ها در ارقام بومي و اصلاح شده چند شكلي نشان دادند. تعداد نوار گليادين در ارقام بومي زمستانه (34/1 ± 28) به شكل معني داري بيشتر از ارقام اصلاح شده زمستانه (89/0±21) بود. در حالي كه ميانگين تعداد گليادين در ارقام بومي بهاره (21/1±25) با ارقام اصلاح شده بهاره (33/1 ± 26) اختلاف معني دار نداشت. ميانگين شاخص هاي كيفيت در ارقام اصلاح شده بيشتر از ارقام بومي بود ولي فقط ميزان سختي دانه و جذب آب در اين دو گروه اختلاف معني دار نشان دادند (05/p<۰). ميانگين اين شاخص ها در گندم هاي بهاره بويژه از لحاظ درصد پروتئين، رسوب زلني و حجم قرص نان بيشتر از گندم هاي زمستانه بدست آمد. در هر دو گروه زمستانه و بهاره همبستگي 7 تا 11 نوار گليادين با برخي از اين شاخص ها مثبت و معني دار و با همين تعداد گليادين منفي و معني دار بود. بررسي تجزيه همبستگي ها و تجزيه كلاسترهاي گوناگون در اين پژوهش امكان داد كه به ترتيب ارقام بومي زمستانه با شماره بانك ژن 10425، 11071، 11203، 12074 و 11029 و ارقام بومي بهاره 10422، 11012، 11204 و 1422 به خاطر داشتن پروتئين هاي مطلوب بيشتر و شاخص هاي كيفي بالاتر جهت هرگونه استفاده در برنامه هاي اصلاح كيفيت نانوايي معرفي شوند.