سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی عندلیبی فاضل – دانشجوی کارشناسی ارشد
ابوالقاسم مکانیک – دانشیاردانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان

چکیده:
در این تحقیق برای حل هم زمان معادلات ناویر- استوکس و معادله دینامیکی سازه جهت مطالعه پایداری و بدست آوردن خصوصیات ارتعاشی یک مسیر حلقوی هم مرکز حاوی جریان سیال آرام وتراکم ناپذیر، از نرم افزار انسیس (14ANSYS) و کد CCL استفاده شده است. سیلندر درونی ساکن و سیلندر بیرونی قابل ارتعاش فرض شده اند. سیلندر بیرونی از موقعیت تعادل خود خارج شده و سپس رها شده است. در این بررسی، بخش سیالاتی مسئله توسط نرم افزار انسیس (14ANSYS) و به روش اویلر پسرو مرتبه دوم و معادله سازه از طریق بی بعدسازی معادله حرکت خطی درجه اول توسط کد CCL حل شده است. نیروی وارده از جانب سیال به سازه از طریق معادلات ناویر- استوکس محاسبه شده و با جایگذاری این نیرو در معادله دینامیکی موقعیت جدید سیلندر بیرونی بدست آمده است که برای سه مد اول ارتعاش سیلندر بیرونی برای دو هندسه یکنواخت و دیفیوزر بازاویه 20 درجه بررسی شده اند. که جابه جایی اولیه سیلندر بیرونی با در نظر گرفتن مقدار mm 1 بررسی شده است. در انتها، تاثیر عدد رینولدز با در نظر گرفتن دو مقدار رینولدز 500 و 1000 بر میرایی افزوده و فرکانس کوپله سیلندر بیرونی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از این تحلیل نشان داده اند که میرایی افزوده با افزایش مد ارتعاش سیلندر بیرونی افزایش می یابد و میرایی افزوده هندسه یکنواخت کمترین و هندسه دیفیوزر با زاویه 20 بیشترین میرایی افزوده را دارند. هم چنین، افزایش عدد رینولدز باعث نزدیک شدن جریان به جریان پتانسیل شده و میرایی را کاهش می دهد