سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
حمیدرضا جودکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
پریوش شاهکار – کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحققیات اراک
فرزاد نوابخش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
در اغلب شهرهای کشورهای در حال توسعه،سکونتگاههای غیر رسمی زمینه های رایج سکونت وشیوه های غالب اسکان می باشد.انسان ها ،با توجه به ویژگیهای محیطی،از جمله ویژگیهای اقلیمی ، کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و..،شیوه های خاصی از زندگی را برای خود برمی گزینند که متناسب با این شیوه ها،هنجار های اجتماعی شکل می گیرد. به تبع آن ، با توجه به فقدان سازوکار مناسب در این مناطق ،مدیریت شهری ناکارآمد و توزیع نامناسب وبه دور از عدالت امکانات مورد نیاز زندگی شهری وروستایی با عث رشد این مناطق ودامن زدن به % مسائل ومعضلات کالبدی واجتماعی شهرها می گردند.در کشور ایران بر اساس برخی آمارها،بین ۲۰ تا ۳۰ جمعیت کلانشهرها و حتی بسیاری از شهرهای متوسط در سکونتگاه های غیر رسمی اسکان گزیده اند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهای اجرائی در جهت ارتقاءکیفیت زندگی شهروندان در سکونتگاههای غیر رسمی شهر اراک(باغ خلج) با رویکرد کالبدی واجتماعی می باشد. برخی اهداف نظیر؛ ارتقاء کیفیت ، ایمنی،پایداری مسکن ساکنین وبرخورداری آنان از زیر ساخت هاوخدمات اساسی شهری، افزایش رفاه اجتماعی،کاهش جرائم ، افزایش رضایت از زندگی ایجاد حس تعلق مکان می باشد.