مقاله ارتقا آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در بهداشت جسمي بلوغ با آموزش مبتني بر گروه همسالان دختران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 33 تا 39 منتشر شده است.
نام: ارتقا آگاهي، نگرش و عملکرد مادران در بهداشت جسمي بلوغ با آموزش مبتني بر گروه همسالان دختران
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت بلوغ
مقاله آموزش همسالان
مقاله آگاهي
مقاله نگرش و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سيستاني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: مرقاتي خويي عفت السادات
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ارتقا سلامت نوجوانان همواره با چالش روبرو مي باشد. آموزش بهداشت بر پايه همسالان در واقع نوعي آموزش است که در آن گروههاي همسال علاوه بر دريافت اطلاعات و مفاهيم مختلف بهداشتي، مهارت هاي آموزشي فعال جهت ارايه مطالب را فرا مي گيرند. با توجه به نقش مهم مادران در ارتقا سلامت دختران، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير گروه همسالان دختران بر ارتقا آگاهي، نگرش و عملکرد مادران پيرامون سلامت جسمي بلوغ انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي 100 نفر از مادران دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي تهران در دو گروه 50 تايي که با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند، انجام گرديد. آموزش ها در يک گروه با سخنراني و گروه ديگر از طريق گروه همسالان به دختران داده شد و آنها به مادرانشان منتقل کردند. بعد از گذشت يک ماه و نيم ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد مادران از طريق پرسشنامه اوليه سنجيده و با آزمون ثانويه مقايسه گرديد. مبناي تقسيم بندي نمرات آگاهي و عملکرد 100 بود. نمرات زير 50 درصد آگاهي يا عملکرد ضعيف، بين 50 تا 75 درصد متوسط و بالاي 75 درصد آگاهي يا عملکرد خوب درنظر گرفته شد. در معيار نمره بندي نگرش اختلاف ماکزيمم و مينيمم نمره ها بر تعداد طبقات (نگرش منفي، خنثي و مثبت) تقسيم گرديد. سپس دو گروه با هم مقايسه شدند.
يافته ها: ميانگين نمره نگرش بعد از آموزش در گروه همسالان 86.25±0.49 و در گروه سخنراني 48.25±0.78 بود (p=0.007). ميانگين نمره آگاهي در گروه همسالان 89.33±2.15 در گروه سخنراني 43.73±5.67 شد (p<0.001). همچنين ميانگين نمره عملکرد نيز در گروه همسالان 80.8±21.36 و در گروه سخنراني 56±38.86 شد (p<0.001). در گروه سخنراني از نظر آگاهي، نگرش و عمکلرد به ترتيب 16، 66 و 42 نفر و در گروه همسالان به ترتيب 78 و 96 و 74 نفر در سطح خوب قرار داشتند (p<0.002).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که آموزش با گروه همسالان دختر موجب افزايش ميانگين آگاهي، نگرش و عملکرد مادران نسبت به موضوع بهداشت بلوغ خواهد شد. بنابراين توصيه مي شود آموزشهاي مربوط به سلامت بلوغ با استفاده از شيوه هاي فعال آموزشي و گروههاي درگير با موضوع صورت گيرد.