مقاله ارتقا کيفيت زندگي مردان سالمند کهريزک بر اساس مداخله آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 18 تا 23 منتشر شده است.
نام: ارتقا کيفيت زندگي مردان سالمند کهريزک بر اساس مداخله آموزشي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سالمند
مقاله مداخله
مقاله آموزش بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: نظري مهين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: متوسط طول عمر در قرن اخير در حال افزايش مي باشد و در حال حاضر، حدود %7 از جمعيت دنيا را افراد بالاي 65 سال تشکيل مي دهند. تداوم و نگهداري سطح بالاي کيفيت زندگي با افزايش سن از جمله نگراني هاي بهداشت عمومي مي باشد. در همين راستا افزايش کيفيت و سال هاي زندگي توام با سلامت از اهداف مهم انسان سالم تا سال 2010 مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه مداخله اي براي ارزشيابي تاثير مداخله آموزشي در ارتقا کيفيت زندگي سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک مي باشد. در اين مطالعه يک نمونه 60 نفري از سالمندان سنين 60 تا 85 پرسش نامه SF-36 را قبل و ده هفته پس از مداخله تکميل نمودند. پايايي پرسش امه با استفاده از روش بازآزمايي سنجيده شد. نتايج با استفاده از آزمون t و کاي – دو تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، مداخله آموزشي تاثير معناداري در تمام ابعاد کيفيت زندگي از قبيل: عملکرد جسماني (P<0.05)، محدوديت نقش جسماني (P<0.00001)، درد بدني (P<0.001)، سلامت عمومي (P<0.01)، نيروي حياتي (P<0.008)، عملکرد اجتماعي (P<0.001)، محدوديت نقش رواني (P<0.00001) و سلامت روان (P<0.03) داشته است.
نتيجه گيري: برنامه هاي آموزش بهداشت تاثير مثبتي در ارتقا کيفيت زندگي دارند. بنابراين توصيه مي گردد برنامه آموزش بهداشت را در مداخلات ارتقا کيفيت زندگي به کار بنديم.