مقاله ارزشيابي آزمون تشخيصي افسردگي پس از زايمان ادينبرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: ارزشيابي آزمون تشخيصي افسردگي پس از زايمان ادينبرو
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون ادينبرو
مقاله ارزشيابي تشخيصي
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يافته هاي به دست آمده از ارتباط بين مادر و نوزاد در سال هاي اخير اهميت افسردگي پس از زايمان را به عنوان يک مورد کليدي در سلامت رواني مادر و نوزاد مطرح نموده است. لذا اين مساله در اتخاذ تدابير درماني مطلوب در زمينه سلامت رواني مادران و نوزادان حايز اهميت است، که لزوم برخورداري از يک تيم غربالگري مناسب جهت بررسي افسردگي هاي پس از زايمان را مشخص مي نمايد.
روش کار: اين تحقيق يک آزمون ارزشيابي تشخيصي است که بصورت تصادفي – خوشه اي بر روي 230 نفر از زنان که در 8 هفته اول دوران پس از زايمان قرار داشته و به درمانگاه هاي زنان و زايمان مراجعه کرده اند انجام گرفت. از آزمون ادينبرو جهت غربالگري بيماران و از تست افسردگي بک به عنوان آزمون استاندارد استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج تحقيق جهت بررسي حساسيت، ويژگي و قدرت پيش بيني آزمون نشان داد که حساسيت آزمون 8/65 درصد، ويژگي آن 5/76 درصد، ارزش اخباري مثبت آزمون 2/62 درصد، ارزش اخباري منفي آزمون 2/79 درصد، دقت تشخيص درست 6/72 درصد و حدود اطمينان 95 درصد براي آزمون (062/0±39/0) محاسبه گرديد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق حاضر و سهولت استفاده افراد از آزمون ادينبرو مي توان نتيجه گرفت که آزمون مذکور به عنوان ابزاري مفيد در کنار ساير روش ها جهت غربالگري افسردگي هاي پس از زايمان در زنان ايراني مورد استفاده قرار گيرد.