مقاله ارزشيابي اثرات بهداشتي ذرات معلق در هوا بر روي کارگران در يک کارخانه کاشي‌ سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه 43 تا 48 منتشر شده است.
نام: ارزشيابي اثرات بهداشتي ذرات معلق در هوا بر روي کارگران در يک کارخانه کاشي‌ سازي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي هوا
مقاله گردوغبار
مقاله آزاررسان
مقاله اثرات بهداشتي
مقاله کارخانه کاشي سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوهپايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل بابايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طاهري سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: نيك پي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزين ‌نيا بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آلودگي هوا از جنبه هاي مختلف شامل حفظ سلامت محصول و تجهيزات، و حفظ محيط زيست و هم چنين از ديدگاه هاي اقتصادي، مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. علاوه بر جنبه هاي فوق، بحث اثرات آلودگي هوا بر سلامتي شاغلين يکي از مباحث مهم و منطبق بر رسالت کارشناسان و متخصصان بهداشت حرفه اي مي باشد. تحقيق حاضر، با هدف تعيين تراکم گردوغبار و بررسي علايم بهداشتي ناشي از آن در يک کارخانه کاشي سازي اجرا گرديد.
روش بررسي: در اين تحقيق، تراکم کلي گردوغبار با استفاده از متد 0500 موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي (NIOSH 1994) در دو سالن پرس يک کارخانه کاشي سازي، سنجش و ارزشيابي شد. مجموع کارگران شاغل به کار در هر دو سالن (100 نفر)، به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شدند. افراد گروه شاهد را کارکنان بخش دفتري کارخانه تشکيل دادند (100 نفر). با استفاده از پرسشنامه استاندارد تعيين علايم بهداشتي مواجهه با گردوغبارهاي آزاررسان، علايم بهداشتي ناشي از مواجهه با گردوغبار در دو گروه مورد و شاهد با آزمون اختلاف نسبت (Z Value Test) مورد تحليل قرار گرفت. سطح معني داري، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
يافته ها: غلظت متوسط گردوغبار در سالن پرس شماره يک، 262/52 ميلي گرم بر متر مکعب و در سالن پرس شماره دو 158/32 ميلي گرم بر متر مکعب به دست آمد و مشخص شد که در خصوص علايمي هم چون سرفه خشک، قرمزي پوست، آبريزش چشم، کوتاه شدن نفس، تاري ديد، سوزش پوست، گرفتگي صدا، خشکي گلو، خارش گلو و خارش پوست، بين گروه مورد و گروه شاهد اختلاف معني دار آماري وجود دارد (P<0.05). اما در مورد علايمي مثل سردرد، درد قفسه سينه، آبريزش بيني، سرفه باخلط، مشکلات سينوسي و خس خس سينه، اختلاف معني داري بين گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که گردوغبار آزاررسان مي تواند بر سلامتي، راندمان و عملکرد افراد، اثر بگذارد. بديهي است که اين امر، هزينه هاي زيادي را به سيستم بهداشت و درمان کشور تحميل مي نمايد. با توجه به عدم به کارگيري سيستم کنترلي مناسب، در اختيار نبودن وسايل حفاظت فردي، فقدان اطلاعات و آموزش هاي مناسب و هم چنين حاکم بودن وضعيتي مشابه در بسياري از کارگاه ها و کارخانجات کشور به نظر مي رسد که مي بايست تحقيق جامع تر و کامل تري در خصوص بررسي اثرات بهداشتي آلودگي هوا در سطح صنايع کشور انجام شود.