مقاله ارزشيابي برنامه مبارزه با سل در شهرستان اصفهان 1 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 742 تا 752 منتشر شده است.
نام: ارزشيابي برنامه مبارزه با سل در شهرستان اصفهان 1
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله ارزشيابي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظوري ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: بابك آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: فريد فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي نوبري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري سل داراي رتبه هفتم در بار جهاني بيماري ها بر اساس معيار Disability Adjusted Life Years (DALY)  است. بازگشت مجدد اين بيماري، بعد از كاهش شيوع آن در ابتداي قرن بيستم، به دليل فقدان يا عدم کارآيي صحيح برنامه هاي ملي مبارزه با سل در کشورهاي مختلف بيان شده است. با توجه به اهميت کيفيت مراقبت از سل جهت کنترل و کاستن از بار بيماري ناشي از آن، ارزشيابي دوره اي نحوه مراقبت از سل به منظور آگاهي از وضعيت موجود، بررسي علل عدم دستيابي به اهداف مورد نظر و انجام مداخلات مناسب، ضروري به نظر مي رسيد.
روش ها: اين مطالعه از نوع Outcome Program evaluation و Health system research بود و اطلاعات مورد نظر از فرم هاي بررسي اپيدميولوژيک بيماري سل مربوط به شهرستان اصفهان شماره 1 طي سال هاي 1384و 1385 از گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي استان اصفهان استخراج گرديد. نمونه گيري به صورت سرشماري بود و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: شاخص هاي استخراج شده به ترتيب در سال هاي 1384 و 1385 شامل Case Detection Rate به ترتيب 90 و 77 درصد، ميزان بروز موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت در صد هزار نفر جمعيت به ترتيب 2.28 و 1.11 درصد، Conversion rate  به ترتيب 87.5 و 81 درصد، Cure rate به ترتيب 77.5 و 56 درصد، Completion rate برابر 2.5 و 2 درصد، Success rate به ترتيب 80 و 58 درصد و Failure rate به ترتيب 2.5 و 4 درصد بود.
نتيجه گيري: نتايج اين طرح مبين فاصله ميزان بروز موارد جديد سل ريوي اسمير مثبت، ميزان بهبودي و ميزان موفقيت درمان از ميزان مورد انتظار بوده است که نشان دهنده وجود مشکل در اجراي مراقبت برنامه سل مي باشد؛ اصلاح اين مشكل، اجراي صحيح و دقيق Directly Observed Treatment Short- Course (DOTS) و نظارت مستمر بر اجراي آن را مي طلبد.