مقاله ارزشيابي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر بيرجند در مورد بيماري ايدز (سال 1386) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه 42 تا 49 منتشر شده است.
نام: ارزشيابي تاثير آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر بيرجند در مورد بيماري ايدز (سال 1386)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله تاثير
مقاله ايدز
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله دختران دانش آموز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مودي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: زنده دل ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت جوانان در گسترش و خطر ابتلا به ايدز و از آنجا كه تنها ابزار كنترل بيماري آموزش مي باشد، اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير برنامه آموزش بهداشت بر آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر دبيرستان هاي متوسطه شهر بيرجند در ارتباط با ايدز طراحي گرديد.
روش تحقيق: اين مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد، با روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي بر روي 295 دانش آموز دختر دبيرستان هاي متوسطه شهر بيرجند انجام شد. پرسشنامه خودساخته بر اساس اهداف تهيه و روايي محتوايي توسط تعدادي از اعضاي هيات علمي صاحب نظر تاييد گرديد. پرسشنامه در دو مرحله قبل و يك ماه بعد از مداخله تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ، در سطح معني داري a=0.05 تجزيه و تحليل شدند.  
يافته ها: ميانگين نمره آگاهي بعد از آموزش از 30.2±8.2 به (P<0.001) 36.8±6.4 و نمره نگرش از 53.1±6.5 به 57.2±6.8 افزايش يافت (P<0.001). آگاهي %20 از دانش آموز ان قبل از مداخله ضعيف، %42 متوسط و %38 خوب بود كه بعد از مداخله به %3.4 ضعيف، %22.4 متوسط و %74.2 خوب افزايش يافت. نگرش %1.4 از دانش آموزان قبل از مداخله ضعيف، %85.8 متوسط و %12.8 خوب بود كه بعد از مداخله ها به %0.7 ضعيف، %65.1 متوسط و %34.2 خوب تغيير پيدا كرد.
نتيجه گيري: از آنجا كه تاثير آموزش بر ارتقاي سطح آگاهي و نگرش دانش آموزان تاييد گرديد، اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت به عنوان يك اولويت آموزشي در مدارس مي بايست مورد توجه مسؤولين و مديران بهداشتي و آموزشي كشور قرار گيرد.