مقاله ارزشيابي طرح آموزش، حمايت و سازمان دهي زنان روستايي استان كرمانشاه به منظور توليد قارچ دكمه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در روستا و توسعه از صفحه 127 تا 153 منتشر شده است.
نام: ارزشيابي طرح آموزش، حمايت و سازمان دهي زنان روستايي استان كرمانشاه به منظور توليد قارچ دكمه اي
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ دكمه اي
مقاله كرمانشاه (استان)
مقاله زنان روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: آگهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، با هدف بررسي ميزان تحقق اهداف، شناسايي نقاط قوت و ضعف، و اصلاح طرح، روي 97 زن توليد كننده، به صورت توصيفي- مقطعي انجام شد، و گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در راستاي تحقق اهداف طرح، دوره هاي آموزشي، راهنمايي مهندسان، حمايت مالي، درآمد در كنار خانواده، بهره وري امكانات محلي، تامين غذا و رفاه خانواده، تاثير در اقتصاد خانواده و جامعه، اميد زندگي بهتر، انگيزه پيشرفت، كاهش تمايل به مهاجرت، تقويت روحيه، و افزايش اعتماد به نفس و نشاط، و مفيد بودن مطلوب بوده اما نشريه ها و فيلم هاي آموزشي طرح ضعيف عمل كرده اند. از اين رو، پيشنهاد مي شود كه در كيفيت آنها تجديدنظر شود. رضايت متوسط از درآمد، كه خود ناشي از بازاريابي نامناسب بوده، مبين نياز به ايجاد تعاوني ها براي افزايش بهره وري است. نگراني از عدم حمايت مالي و نيز دشواري تنظيم دما در تابستان، از مشكلاتي است كه بيان شده اند. بنابراين، ادامه حمايت مالي تا چند دوره و برنامه ريزي دقيق تر دوره هاي پرورشي توصيه مي شود.