مقاله ارزش اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت 1389 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 115 تا 122 منتشر شده است.
نام: ارزش اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست در نوزادان نارس تحت درمان با فتوتراپي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد نارس
مقاله فتوتراپي
مقاله ايکتر
مقاله اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قسامي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عادل نيا مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از علل شايع خون گيري در نوزادان نارس، خون گيري جهت تعيين سطح بيلي روبين سرم است. اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست (Transcutaneous bilirubinometry) روشي است که ارزش آن در نوزادان ترم ثابت شده و در برخي مطالعات در نوزادان نارس که تحت فتوتراپي نباشند نيز تاييد شده است. اما ارزش اين روش در بررسي بيلي روبين نوزادان نارس تحت فتوتراپي به خوبي بررسي نشده است. هدف از اين مطالعه تعيين ارزش بيلي روبين از طريق پوست جهت تعيين بيلي روبين در نوزادان نارس تحت فتوتراپي بود.
روش ها: نوزادان نارس با سن حاملگي 26 الي 36 هفته بستري در بخش نوزادان بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان با سن 2 تا 22 روز که نياز به خون گيري جهت تعيين بيلي روبين سرم داشتند، وارد مطالعه شدند. بيلي روبين به روش بيلي روبين از طريق پوست و با دستگاه BiliCheck از ناحيه پوشيده پيشاني و ناحيه غيرپوشيده استرنوم در فاصله حداکثر نيم ساعت از نمونه گيري خون انجام شد.
يافته ها: 72 نوزاد با ميانگين وزن 7/1381 گرم و ميانگين سن حاملگي 03/30 هفته مورد بررسي قرار گرفتند. ارتباط قوي و مستقيمي بين مقادير به دست آمده از بيلي روبين از طريق پوست ناحيه پوشيده پيشاني و بيلي روبين سرم وجود داشت (r=0.83؛ P=0.05) بين اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست استرنوم و بيلي روبين سرم نيز ارتباط معني داري وجود داشت ولي اين رابطه ضعيف تر از اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست پيشاني بود (r=0.55؛ P=0.05).
نتيجه گيري:  اندازه گيري بيلي روبين با استفاده از روش اندازه گيري بيلي روبين از طريق پوست از ناحيه پوشيده پيشاني در نوزادان نارس مي تواند پيش گويي کننده قوي براي ميزان بيلي روبين سرم باشد. با استفاده از اين روش مي توان ميزان خون گيري در نوزاد نارس را کاهش داد و در نتيجه باعث کاهش نياز به تزريق خون و کاهش عوارض درد در اين نوزادان شد.