مقاله ارزش تشخيصي سونوگرافي در آترزي مجاري صفراوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه 31 تا 35 منتشر شده است.
نام: ارزش تشخيصي سونوگرافي در آترزي مجاري صفراوي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلستاز
مقاله نوزاد
مقاله سونوگرافي
مقاله اسكن هيدا
مقاله آترزي مجاري صفراوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: يرقان كلستاتيك در اوايل نوزادي وضعيت باليني مهمي بشمار مي رود. هپاتيت ايديوپاتيك نوزادي و آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي دو علت عمده اين وضعيت باليني مي باشند. جراحي زودرس ممكن است مانع ايجاد عوارض بالقوه كشنده در بيماران مبتلا به آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي شود. روشهاي تشخيصي متعددي به تنهايي يا در کنار هم براي تشخيص زودرس آترزي مجاري صفراوي خارج کبدي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه ما به مقايسه دو روش تشخيصي متفاوت در اين زمينه، يعني سونوگرافي و اسكن هيدا  Hepatobiliary Iminodiacetic Acid (HIDA) scanپرداختيم.
روش بررسي: 60 نوزاد دچار يرقان كلستاتيك مراجعه کننده به بيمارستان کودکان تبريز در يك مطالعه آينده نگر دو ساله بررسي شدند. سونوگرافي، اسكن هيدا و بيوپسي كبد در تمام بيماران بعمل آمد. يافته هاي دموگرافيک و پاراکلينيکي بيماران ثبت گرديد. نتايج بيوپسي كبد بعنوان تشخيص قطعي در نظر گرفته شد (روش استاندارد طلايي). ارزش تشخيصي سونوگرافي”Triangular cord”  و اسكن هيدا در تشخيص آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي محاسبه گرديد.
يافته ها: 60 نوزاد، 35 (مذكر و 25 مونث)، با سن متوسط 56.1±17.8 روز وارد مطالعه شدند. بر اساس نتايج بيوپسي كبدي، 16 (%26.7) بيمار دچار آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي و 24 (%40) بيمار دچار هپاتيت نوزادي بودند. آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي در بررسي سونوگرافي در 15 بيمار و در اسكن هيدا در 38 بيمار گزارش گرديد. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي سونوگرافي بترتيب %87.5، %97.7، %93.3، %95.7 و اسكن هيدا در تشخيص آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي بترتيب %100، %50، %42.1، %100 بود. 4 بيمار طي پيگيري فوت نمودند.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه ويژگي سونوگرافي در تشخيص آترزي مجاري صفراوي خارج كبدي در مقايسه با اسكن هيدا بيشتر است؛ با اين حال، حساسيت آن كمتر از اسكن هيدا مي باشد.