مقاله ارزش هاي فرهنگي و انصاف :عدالت سازماني، رضايت شغلي و ترک خدمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه 207 تا 228 منتشر شده است.
نام: ارزش هاي فرهنگي و انصاف :عدالت سازماني، رضايت شغلي و ترک خدمت
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انصاف کلي
مقاله ترک خدمت
مقاله رضايت شغلي
مقاله عدالت سازماني
مقاله فاصله قدرت
مقاله مادي گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين ارزش هاي فرهنگي و انصاف با عدالت سازماني، رضايت شغلي و ترک خدمت در بين کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماري پژوهش را کارکنان ادارات نواحي آموزش و پرورش شهر اصفهان تشکيل داده اند که از بين آنها 309 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه انصاف کلي با 3 سوال، پرسشنامه ارزش هاي فرهنگي (در دو حوزه مادي گرايي و فاصله قدرت) با 8 سوال، پرسشنامه هاي عدالت توزيعي، رويه اي و تعاملي هريک با 3 سوال، پرسشنامه رضايت شغلي با 3 سوال و پرسشنامه ترک خدمت با 3 سوال بود. داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، مدل سازي معادله ساختاري و تحليل رگرسيون واسطه اي و تعديلي مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها حاکي از آن بود که انصاف کلي با عدالت توزيعي، رويه اي، تعاملي، ترک خدمت، رضايت شغلي و مادي گرايي رابطه معناداري (p<0.01) دارد اما با فاصله قدرت، داراي رابطه معنادار (p<0.05) نيست. نتايج حاصل از مدل سازي معادله ساختاري و تحليل رگرسيون واسطه اي نشان داد انصاف کلي به طور نسبي واسطه رابطه و عدالت رويه اي با ترک خدمت است، اما براي عدالت تعاملي و توزيعي چنين نقشي را ايفا نمي کند. تحليل رگرسيون سلسله مراتبي تعديلي حاکي از آن بود که با احتمال زياد، فاصله قدرت نقش تعديل کننده را در رابطه بين انصاف کلي و ترک خدمت و رضايت شغلي ايفا مي کند.