مقاله ارزيابي آزمايشگاهي تاثيرات مهاري مونولورين بر استافيلوکوکوس اورئوس در گوشت گاو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز 1388 در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه 27 تا 33 منتشر شده است.
نام: ارزيابي آزمايشگاهي تاثيرات مهاري مونولورين بر استافيلوکوکوس اورئوس در گوشت گاو
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مونولورين
مقاله EDTA
مقاله اسيد لاکتيک
مقاله استافيلوکوکوس ائروس
مقاله گوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي روحاني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي ثابت جلالي فرنود
جناب آقای / سرکار خانم: بياني آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: مونولورين يکي از معروف ترين گليسرول مونواسـتر هاي اسـيد لوريـک است که بر روي طيـف گستـرده اي از باکتري ها تاثيرات قابل ملاحظه مهاري دارد. جهت تقويت و گسترش اثرات مهاري آن از مواد شلاته کننده نظير EDTA و مواد اسيد کننده استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه ارزيابي خاصيت مهاري مونولورين بر استافيلوکوکوس اورئوس و اثرات کاهش دهندگي مواد آلي موجود در گوشت بر خواص ضدباکتريايي آن بود.
روش بررسي: حداقل غلظت مهاري مونولورين به تنهايي و همراه با EDTA و اسيد لاکتيک بر استافيلوکوکوس اورئوس در محيط نورينت براث بررسي گرديد. در مرحله بعد خواص ضد ميکروبي مونولورين به تنهايي و همراه با اسيد لاکتيک در گوشت استريل و همچنين خواص ضد ميکروبي آن همراه با EDTA در گوشت غير استريل ارزيابي شد. يافته هاي بدست آمده با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرف (ANOVA) ارزيابي شدند.
يافته ها: يافته ها نشان داد حداقل غلظت کننده مونولورين بر روي استافيلوکوکوس اورئوس برابر 32 ميکروگرم در ميلي ليتر بوده است. اين ميزان در اثر EDTA و اسيد لاکتيک به طور معني دار و به ترتيب به 16 و 8 ميکروگرم در ميلي ليتر کاهش يافته است (p<0.05). يافته هاي حاصل از شمارش ميکروبي در نمونه هاي گوشت استريل و غير استريل مويد تاثير معني دار افزودن EDTA و اسيد لاکتيک در افزايش قدرت ضد ميکروبي مونولورين بود (p<0.05).
نتيجه گيري: مونولورين مي تواند به عنوان يک ماده نگهدارنده و ممانعت کننده از فساد به گوشت گاو افزوده گردد. همچنين مواد آلي موجود در فرآروده هاي گوشتي مي توانند خواص ضد ميکروبي مونولورين را بر عليه استافيلوکوکوس اورئوس کاهش دهند. در مقابل افزودن مواد شلاته کننده و اسيد کننده به محيط هاي گوشتي مي تواند به طور معني دار سبب افزايش قدرت ضد ميکروبي مونولورين بر عليه استافيلوکوکوس اورئوس در مواد غذايي گردد.