مقاله ارزيابي اثرات برنامه بهبود در مديريت دارايي ها و هزينه ها در صنايع دفاعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه 91 تا 130 منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات برنامه بهبود در مديريت دارايي ها و هزينه ها در صنايع دفاعي
این مقاله دارای 40 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تله هاي نقدينگي
مقاله خرد مالي
مقاله مديريت دارايي ها
مقاله ارزيابي مالي
مقاله صنايع دفاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرتوك زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وزيري جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از دغدغه ها و محورهاي اصلي تحول و بهبود در صنايع دفاعي با توجه به تنوع و حجم بالاي فعاليت ها، ترکيب دارايي ها در اين صنايع است. ترکيب بهينه دارايي ها معلول مديريت صحيح بر انواع آنها است. از آنجا که تعادل در ترکيب دارايي ها و به تبع آن ساختار مالي مي تواند با ايجاد قدرت مالي بر جريان توليد قدرت دفاعي اثر جدي داشته باشد، وزارت دفاع بر آن شد تا با طراحي و جاري سازي يک الگوي جامع، به تحول و بهبود در اين زمينه همت گمارد.
اجراي اين الگو که در اين تحقيق از آن تحت عنوان الگوي “رويارويي با تله هاي نقدينگي” ياد مي شود، يکي از مهم ترين رويکردهايي است که مجموع صنايع دفاعي در سال هاي اخير به منظور بهبود در حوزه مالي به طور گسترده اي آن را به کار بست. بي شک يکي از اقدامات ضروري براي ارزيابي و بازنگري در اين رويکرد بررسي اثربخشي آن بر اساس يک الگوي مفهومي کارآمد است. در اين پژوهش ضمن مرور الگوي “رويارويي با تله هاي نقدينگي” طرحي از يک مدل مفهومي براي اندازه گيري اثربخشي آن ارايه شده و سپس با کمک راهبرد پژوهشي شبه آزمايش، تفاوت متغيرهاي اثربخشي قبل و بعد از اجراي اين الگو در ميان يک نمونه 15 موردي از صنايع مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتايج آزمون فرضيات اين تحقيق، اجراي الگوي رويارويي با تله هاي نقدينگي در صنايع دفاعي از طريق رشد خرد مالي مديران (اثر دروني و نامشهود) منجر به تعالي عملکرد در حوزه دارايي ها (اثر بيروني و مشهود) در صنايع دفاعي شده و در اصلاح ترکيب آن ها تاثير معناداري داشته است.