مقاله ارزيابي اثرات ديابت مادري بر تغييرات ناحيه كمري خاجي نخاع شوكي بوسيله مورفومتري در نوزاد موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه 53 تا 59 منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات ديابت مادري بر تغييرات ناحيه كمري خاجي نخاع شوكي بوسيله مورفومتري در نوزاد موش صحرايي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلوکسان
مقاله ديابت
مقاله نخاع شوكي
مقاله مورفومتري
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتيان هومن
جناب آقای / سرکار خانم: خاكسار ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت يکي از مشکلات جامعه است که در قسمت هاي مختلف بدن بيمار تاثيرات سوء مي گذارد. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات ديابت مادري روي ناحيه شبكه كمري – خاجي نخاع شوكي در نوزادان متولد شده از مادران ديابتي (ODM) در مقايسه با مادران سالم (گروه كنترل) بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي شانزده سر موش صحرايي ماده سالم به دو گروه مساوي تقسيم شدند. در يكي از گروه ها با تزريق آلوكسان (145mg/kg) ديابت ايجاد گرديد. هر دو گروه توسط جفتگيري طبيعي باردار شدند. پس از زايمان از نوزادان آنها در روزهاي 7 و 14 و 21 و 28 نمونه گيري از ناحيه کمري – خاجي نخاع بعمل آمد و پارامترهاي بافتي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت. همزمان با نمونه گيري وزن نوزادان اندازه گيري شد. داده ها به کمک آزمون آماري t دانشجويي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: وزن نوزادان مادران ديابتي در مقايسه با كنترل به طور متوسط %21.2 بيشتر بود (P<0.05). در گروه نوزادان مادران ديابتي كاهش معني داري در قطر عرضي و عمودي نخاع و همچنين در تعداد نورون هاي ماده خاكستري نخاع نسبت به گروه كنترل وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: هيپرگلسيمي ناشي از ديابت مادري در دوران جنيني مي تواند سبب اختلال در تشكيل طبيعي نخاع شوكي و بويژه در ناحيه كمري – خاجي شود و اين اختلال موجب بروز ناهنجاري هاي مختلفي از جمله تغيير در شکل نخاع و تعداد نورون هاي موجود در ماده خاكستري مي گردد.