مقاله ارزيابي اثرات متقابل كورتيكوسترون و وراپاميل بر واكنش هاي اضطرابي در موش كوچك آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 219 تا 226 منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثرات متقابل كورتيكوسترون و وراپاميل بر واكنش هاي اضطرابي در موش كوچك آزمايشگاهي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب
مقاله گلوكوكورتيكوئيد
مقاله كورتيكوسترون
مقاله وراپاميل
مقاله موش سوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني نژاد محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شواهد زيادي نشان مي دهند كه فعاليت گيرنده هاي گلوكوكورتيكوئيدي بر واكنش هاي اضطرابي اثر تعديل كننده داشته و احتمالا اين اثر با فعاليت كانال هاي كلسيمي اثر متقابل دارد. بر اين اساس، هدف اين مطالعه تعيين اثرات متقابل كورتيكوسترون و وراپاميل در تعديل واكنش هاي اضطرابي در موش سوري در مدل ماز بعلاوه اي مرتفع بود.
روشها: در اين مطالعه تجربي از 110 سر موش هاي سوري (آلبينو) در محدوده وزني 30-25 گرم استفاده شد. در طي آزمايش 1: سالين + كورتيكوسترون 0.5، 1، 3 و 10 ميلي گرم به ازا هر كيلوگرم وزن يا حامل دارو (اتانول %2 + سالين)، 30 دقيقه قبل از ارزيابي اضطراب، داخل صفاقي تزريق شد. در طي آزمايش 10:2 دقيقه قبل از تزريق كورتيكوسترون 1) ميلي گرم) يا حلال دارو، وراپاميل با دوزهاي 5، 10 و 20 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن،‌ داخل صفاقي تزريق شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه كورتيكوسترون با دوزهاي 1 و 3 ميلي گرم موجب كاهش واكنش هاي اضطرابي مي گردد (P<0.01) و وراپاميل با دوزهاي 5 و 10 ميلي گرم اثرات كورتيكوسترون 1 ميلي گرم را تعديل مي كند (P<0.01).
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد كه كورتيكوسترون موجب كاهش واكنش هاي اضطرابي مي شود و تزريق وراپاميل قبل از كورتيكوسترون اثرات ضد اضطرابي آن را تعديل مي كند بنابراين احتمال يكي از مكانيسم هاي مداخله گر در اثرات كورتيكوسترون بر اضطراب فعاليت كانال هاي كلسيمي است.