مقاله ارزيابي اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 700 در شرايط محيطي ايذه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 107 تا 117 منتشر شده است.
نام: ارزيابي اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 700 در شرايط محيطي ايذه
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله قطع برگ
مقاله ذرت
مقاله اجزاي عملکرد
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: شبان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هيبريد سينگل کراس 700، آزمايش مزرعه اي به صورت کرت هاي يک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با عامل اصلي تاريخ کاشت در 3 سطح (5 تيرماه، 20 تير ماه، 5 مرداد ماه) و عامل فرعي قطع برگ در سه سطح (عدم قطع برگ، قطع برگ در مرحله ظهور تاسل، قطع برگ بعد ازگرده افشاني قهوه اي شدن ابريشم ها) در سال 1387 اجرا شد. نتايج نشان داد که اثر تاريخ کاشت و قطع برگ بر تعداد دانه در رديف بلال، تعداد دانه در بلال، وزن دانه در بلال و عملکرد دانه معني دار نبود. تعداد رديف تحت تاثير تاريخ کاشت قرار نگرفت ولي در تيمار قطع برگ در سطح يک درصد معني دار بود. وزن هزار دانه تحت تاثير تيمارهاي قطع برگ و تاريخ کاشت قرار نگرفت. اثر برهمکنش تاريخ کاشت و قطع برگ بر تعداد رديف در بلال معني دار بود.بيشترين عملکرد دانه با 56.10 تن در هکتار در تاريخ کاشت پنج تير، بود. تيمار عدم قطع برگ بالاترين عملکرد را دارا بود. با بررسي ميانگين اثرات متقابل کمترين عملکردها مربوط به تيمار قطع برگ در زمان ظهور تاسل و در تاريخ کاشت 5 مرداد ماه بود. برطبق نتايج بدست آمده تاريخ کاشت هاي دير هنگام موجب کاهش عملکرد خواهد شد و همچنين تيمار قطع برگ نيز موجب کاهش عملکرد خواهد شد و بستگي به زمان هاي مختلف قطع برگ و شرايط اقليمي منطقه دارد.