مقاله ارزيابي ايمن سازي کودکان زير 2 سال در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1384 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 155 تا 164 منتشر شده است.
نام: ارزيابي ايمن سازي کودکان زير 2 سال در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1384
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکسيناسيون
مقاله بيماري هاي هدف
مقاله EPI؛ LQAS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سنگي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضي آبادي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت برنامه ايمن سازي کودکان، عليه بيماري هاي هدف و لزوم ارزيابي دقيق نحوه اجراي اين برنامه از نظر کمي و کيفي با استفاده از يک روش استاندارد و دقيق اين بررسي صورت گرفت.
اين بررسي، يک مطالعه توصيفي ـ تحليلي بود. حجم نمونه موردنياز به منظور برآورد پوشش ايمن سازي 450 نفر، براي بررسي کيفيت ايمن سازي و زنجيره سرد و کفايت وسايل و تجهيزات لازم براي ايمن سازي 24 مرکز ارايه دهنده خدمت تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش Lot Quality Assurance Sampling بر اساس سطح آستانه بالا 80 درصد و پايين 35 درصد صورت گرفت. بر اساس وضعيت پوشش ايمن سازي و کيفيت انجام واکسيناسيون، زنجيره سرد، کفايت نيروي انساني، وسايل و مواد لازم در هر Lot (مرکز بهداشت شهرستان) آن Lot به عنوان قابل قبول يا غيرقابل قبول تعيين شد.
از مجموع 450 کودک 12 الي 24 ماهه مورد بررسي، به طور کلي 423 کودک (94 درصد) داراي سابقه ايمن سازي کامل و 27 کودک (0/6 درصد) داراي سابقه ايمن سازي ناقص بودند. به ترتيب، تب بالا، بي قراري، عارضه موضعي شديد و لنفادنيت، شايع ترين عوارض ايمن سازي در کودکان بررسي شده بوده اند. در مجموع، کيفيت انجام واکسيناسيون در 18 واحد خدمتي (0/75 درصد) مورد قبول و در 6 تيم عملياتي (0/25 درصد) غيرقابل قبول تعيين شد. کيفيت زنجيره سرد در 21 واحد خدمتي (5/87 درصد) قابل قبول و در 3 واحد خدمتي (5/12 درصد) غيرقابل قبول تعيين شد و کفايت وسايل و تجهيزات در 20 واحد خدمتي (3/83 درصد) قابل قبول و در 4 واحد خدمتي (7/16 درصد) غيرقابل قبول تعيين شد.
با توجه به شرايط منطقه مورد مطالعه براي اجراي برنامه همگاني ايمن سازي که در مقايسه با اکثر نقاط کشور مشکل تر بوده، نتايج به دست آمده نشان مي دهد، اجراي واکسيناسيون همگاني کودکان در مقايسه با برنامه هاي مشابه که در ساير کشورها انجام گرفته است، بيانگر موفقيت دست اندرکاران در اجراي اين برنامه است. با اجراي اين برنامه، قدم هاي اساسي جهت کنترل، حذف و يا ريشه کني بيماري هاي هدف در کشور برداشته مي شود. براي اجراي کامل برنامه هاي مبارزه با بيماري هاي هدف در سال هاي آينده بايد پيش بيني هاي لازم به عمل آيد. از جمله با انجام مطالعات سرواپيدميولوژيک، وضعيت ايمني در گروه هاي واکسينه شده مورد بررسي قرار گيرد.