مقاله ارزيابي تحمل به خشكي و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 169 تا 181 منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشكي و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش گرما
مقاله تنش خشكي و شاخص هاي تحمل به تنش
مقاله عملكرد دانه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تحمل به تنش خشكي و گرما در ارقام جديد کلزا، آزمايشي در دو سال زراعي 86-1384 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد انجام شد. آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و در دو شرايط آبياري تكميلي و ديم بر روي دو رقم هايولا  401و آرجي اس 003 و در تاريخ هاي مختلف کاشت اجرا شد. نتايج نشان داد که در تمام شرايط در تيمارهاي تنش و بدون تنش، عملكرد دانه و درصد روغن هيبريد هايولا 401 به طور قابل توجهي بيشتر از رقم آرجي اس 003 بود. ميانگين عملكرد دانه هايولا 401 و آرجي اس 003 به ترتيب در شرايط بدون تنش 4455 و 3480 كيلوگرم در هكتار، تنش خشكي 3718 و 2994 كيلوگرم در هكتار، تنش گرما 583 و 340 كيلوگرم در هكتار و تنش همزمان خشكي و گرما 349 و 217 كيلوگرم در هكتار بود. ميانگين درصد روغن هيبريد هايولا 401 و رقم آرجي اس 003 نيز به ترتيب در شرايط بدون تنش 44.0 و 42.3 درصد، تنش خشكي 42.3 و 40.4 درصد، تنش گرما 32.5 و 27.7 درصد و تنش همزمان خشكي و گرما 31.2 و 29.4 درصد بود. بر اساس شاخص هاي تحمل به تنش، تحمل به تنش هاي خشكي، گرما و همزمان خشكي و گرما در هايولا  401مناسب تر از آرجي اس  003بود. بنابراين براي مناطق با تنش گرما و خشكي انتهاي فصل رشد، هيبريد هايولا  401مناسب تر از رقم آرجي اس 003 مي باشد و براي كشت در آن مناطق توصيه مي شود.