مقاله ارزيابي تحمل خشكي ارقامي از سه گونه براسيكاي روغني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 81 تا 90 منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل خشكي ارقامي از سه گونه براسيكاي روغني
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براسيکا (کلزا
مقاله خردل هندي و شلغم روغني)
مقاله تحمل خشکي
مقاله جوانه زني
مقاله عملکرد دانه و روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي مقدم مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورداد سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي خصوصيات زراعي سه گونه جنس براسيكا (كلزا، خردل هندي و شلغم روغني) در شرايط تنش خشكي و تعيين بهترين شاخص هاي تحمل به  تنش جهت ارزيابي ارقام براسيكا، تعداد 16 رقم براسيكا تحت دو شرايط كنترل شده در سطح تنش 6/0 مگاپاسكال و مزرعه اي در دو محيط تنش و آبياري در ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم (كرمانشاه) طي سال زراعي 85-1384 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حاكي از وجود اختلاف معني دار بين و داخل گونه اي براي صفات تحت بررسي بود. بيشترين درصد و سرعت جوانه زني متعلق به گونه كلزا و در ارقام Parade و Comet مشاهده گرديد. كمترين روز تا گلدهي و رسيدگي در گونه شلغم روغني، بالاترين ارتفاع گياه در خردل هندي، بيشترين تعداد غلاف درگياه در دو گونه خردل و شلغم روغني، بيشترين تعداد دانه درغلاف، طول غلاف و وزن هزاردانه در كلزا مشاهده شد. ميزان روغن دانه در ارقام كلزا بيشترين و در خردل هندي كمترين بود. بالاترين عملكرد دانه و روغن در ارقام كلزا و خردل و كمترين در شلغم روغني مشاهده شد. همبستگي تعداد غلاف درگياه با ديگر اجزاي عملكرد منفي و معني دار بود كه نشان داد ارقام با تعداد غلاف بالا نظير ارقام خردل و شلغم روغني داراي غلاف هاي كوتاه با تعداد و وزن دانه كمتر هستند. بين عملكرد و اجزاي عملكرد همبستگي خاصي مشاهده نشد. همبستگي ميزان روغن دانه و نيز عملكرد روغن در شرايط تحت آبياري با تنش مثبت و كاملا معني دار بود. بالاترين مقادير شاخص هاي ميانگين هندسي(GMP)، تحمل تنش(STI)، ميانگين بهره‎وري(MP)، و هارمونيك (Harm)  در گونه هاي كلزا و خردل و كمترين شاخص هاي تحمل(TOL)، حساسيت تنش (SSI) و بالاترين شاخص پاسخ خشكي (DRI) در گونه شلغم روغني قرار داشت. با توجه به همبستگي مثبت و معني دار شاخص هاي GMP، STI، MP،Harm  با عملكرد ميزان روغن در محيط تحت تنش و آبياري، اين شاخص ها براي ارزيابي ارقام براسيكا مناسب تشخيص داده شدند. براساس اين شاخص ها ارقام كلزاي Parade، Opera، Amica و ارقام خردل هنديJ98/102/51/5،Landrace و Lethbridge انتخاب شدند.