مقاله ارزيابي تغييرات مرفومتري و هيستومتري کليه در موش هاي مواجه شده با فنول در يک مطالعه تجربي کوتاه مدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه 319 تا 322 منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات مرفومتري و هيستومتري کليه در موش هاي مواجه شده با فنول در يک مطالعه تجربي کوتاه مدت
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنول
مقاله کليه
مقاله مرفومتري
مقاله هيستومتري
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لويي منفرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: طوطيان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي پور سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنل يکي از مواد ضدعفوني کننده اي است که از راه هاي مختلف و به صورت گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از اين مطالعه اثرات وابسته به دز فنل در تغييرات مرفومتريک و هيستومتريک کليه در موش مي باشد. در اين تحقيق 60 سر موش سوري ماده نژاد Balb/C انتخاب، وزن اوليه آنها تعيين و به صورت تصادفي به سه گروه تيمار و يک گروه شاهد تقسيم گرديد. موش هاي گروه هاي تيمار فنول را به مدت 10 روز متوالي به روش گاواژ به ميزان 80، 180 و 320 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن و موش هاي گروه شاهد تنها آب مقطر فاقد هر گونه ماده افزودني را به همان روش دريافت نمودند. در پايان دوره آزمايش موش ها وزن گيري و سپس توسط کلروفرم بيهوش شدند. پس از باز کردن حفره شکم، کليه راست موش ها مورد مطالعه مرفومتري قرار گرفت. جهت مطالعه هيستومتري، مقاطع بافتي تهيه و به روش H&E رنگ آميزي گرديد. تجزيه و تحليل آماري نتايج حاصله نشان داد که تغييرات وزن، طول و عرض کليه در مقايسه بين گروه هاي تيمار و شاهد معني دار بوده (p<0.05) ولي تغييرات وزن بدن، قطر کليه و قطر جسمک کليوي از نظر آماري معني دار نمي باشد. به علاوه قطر کلافه مويرگي جسمک، قطر دهانه داخلي لوله هاي پيچيده دور و نزديک و همچنين ارتفاع سلولي بافت پوششي لوله هاي پيچيده دور و نزديک در گروه هاي تيمار نسبت به گروه شاهد، اختلاف آماري معني داري را نشان داد (p<0.05). وسعت ارتشاح گلبول هاي سفيد تک هسته اي در بافت کليه در گروه هاي تيمار در مقايسه با گروه شاهد بيشتر بود. نتايج حاصله بيانگر تاثير فنول بر ساختار مرفومتري و هيستومتري کليه مي باشد.