مقاله ارزيابي توان اكولوژيک اراضي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: اراضي حاشيه شهر تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه 91 تا 99 منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان اكولوژيک اراضي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: اراضي حاشيه شهر تبريز)
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک
مقاله توسعه پايدار شهري
مقاله ارزيابي چند معياره
مقاله فرآيند تحليل سلسله مراتبي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صدر شقايق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي رسيدن به توسعه پايدار داشتن برنامه ريزي با تكيه بر ارزيابي همه جانبه محيط طبيعي امري ضروري است. با توجه به اينكه محيط زيست طبيعي توان اكولوژيكي محدودي را براي استفاده هاي انسان دارا است، ارزيابي توان اكولوژيكي به عنوان هسته مطالعات زيست محيطي با پيشگيري بحران هاي موجود، بستر مناسبي براي برنامه ريزي زيست محيطي فراهم مي آورد. تحليل قابليت اراضي براي توسعه شهري يكي از اصلي ترين مقولاتي است كه برنامه ريزان شهري با آن سروكار دارند. در اين مقاله طي رويکرد ارزيابي چند معياره با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (Analytical Hierarchy Process) و روش مقايسه زوجي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، ارزيابي توان اکولوژيکي حاشيه شهر تبريز براي توسعه کالبدي بر پايه مشاهدات محيطي (دوازده معيار طبيعي و انساني) صورت گرفته و نقشه نهايي در محدوده مذکور تهيه شد. اين نقشه نواحي مناسب براي توسعه کالبدي شهر را نشان مي دهد. نتايج اين پژوهش مي تواند مورد استفاده برنامه ريزان شهري قرار گيرد.