مقاله ارزيابي توليد در کشت مخلوط لوبيا و ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه 605 تا 614 منتشر شده است.
نام: ارزيابي توليد در کشت مخلوط لوبيا و ذرت
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا
مقاله ذرت
مقاله کشت مخلوط
مقاله تراکم
مقاله نسبت برابري زمين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: للهگاني دزكي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: نجيب نيا سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي کشت مخلوط ذرت و لوبيا، آزمايشي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 86 – 1385 به مرحله اجرا درآمد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. در طراحي کشت مخلوط از روش سري هاي جايگزيني رديفي استفاده گرديد. تيمارهاي آزمايش عبارت از نسبت هاي لوبيا:ذرت به ترتيب 25:75، 50:50 و 75:25 و نيز کشت خالص آنها بود. نتايج به دست آمده در مورد عملکرد دانه و ماده خشک نشان داد که ترکيب 50 درصد از هر دو گياه به صورت يک رديف در ميان نسبت به تمام ترکيب هاي ديگر برتري داشت. نسبت برابري زمين (LER) براي توليد دانه و ماده خشک در اين ترکيب بيشتر از يک بود. در کشت مخلوط در تمام نسبت ها افزايش عملکرد دانه و ماده خشک به نفع ذرت و به زيان لوبيا بود. با افزايش تراکم ذرت در مخلوط بر عملکرد دانه، ماده خشک، شاخص برداشت، تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال و وزن هزاردانه ذرت افزوده شد(p<0.05) . به علاوه افزايش تراکم لوبيا در مخلوط، عملکرد دانه، ماده خشک، تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت لوبيا را افزايش داد (p<0.05).