مقاله ارزيابي دقت سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه 70 تا 75 منتشر شده است.
نام: ارزيابي دقت سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپانديسيت حاد
مقاله سونوگرافي
مقاله حساسيت
مقاله ويژگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطيع محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي مقدم بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آپانديسيت حاد يکي از شايع ترين اورژانس هاي جراحي است و علي رغم معاينه فيزيکي و شرح حال دقيق، تشخيص آن قبل از عمل، يک مشکل اساسي است. روش هايي که به تشخيص آپانديسيت کمک مي کنند؛ شامل سونوگرافي، لاپاراسکوپي، سي تي اسکن و MRI مي باشند. اين مطالعه به منظور ارزيابي دقت سونوگرافي در تشخيص آپانديسيت حاد انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي آينده نگر روي 265 بيمار مشکوک به آپانديسيت مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشي درماني پنجم آذر گرگان طي شهريور 1384 لغايت شهريور 1385 انجام شد. بيماران مشکوک به آپانديسيت توسط جراح عمومي ويزيت شدند و تمامي بيماران تحت سونوگرافي قرار گرفتند. بررسي هاي سونوگرافي با روش High graded compression  انجام شد و نتايج آن با يافته هاي باليني و آسيب شناسي مقايسه شد.
يافته ها: نتايج سونوگرافي نشان دهنده 66 درصد حساسيت، 94 درصد ويژگي ، 98 درصد ارزش اخباري مثبت و 40 درصد ارزش اخباري منفي بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که سونوگرافي در تاييد تشخيص باليني کمک کننده است و استفاده از سونوگرافي قدرت تشخيص را افزايش داده و در کاهش لاپاروتومي منفي و اجتناب از آپاندکتومي غيرضروري کمک کننده است.