مقاله ارزيابي دو معيار شکست مبتني بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيط هاي شبه سنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 1 تا 12 منتشر شده است.
نام: ارزيابي دو معيار شکست مبتني بر ضرايب تمرکز تنش و مولفه هاي تنش براي پيش بيني جهت انتشار ترک در محيط هاي شبه سنگي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيار شکست
مقاله جهت رشد ترک
مقاله ضرايب تمرکز تنش
مقاله روش بدون مش گالرکين
مقاله انتگرال M

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي نصيرآباد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خالوكاكايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدمحمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معيار شکست مبتني بر ضرايب تمرکز تنش که در مطالعات مکانيک شکست رايج است با معيار شکست مبتني بر مولفه هاي تنش که اخيرا ارايه شده، باهم مقايسه و مزايا و معايب هر يک در پيش بيني جهت رشد ترک با استفاده از مثال هايي بطور کمي بحث شده است. براي بدست آوردن بردار جابجايي و تانسورهاي کرنش و تنش روش عددي بدون مش گالرکين بکار گرفته شده است. براي مدلسازي ترک ها معيار رويت پذيري و براي تعيين ضرايب تمرکز تنش حالت ترکيبي کششي و برشي از روش انتگرال اندرکنش M استفاده شده است. دو مثال تحت شرايط حالت ترکيبي به ترتيب تحت بارگذاري برشي و فشاري جهت مقايسه دو معيار تحليل شده است. نتايج ضرايب تمرکز تنش محاسبه شده با روش بدون مش گالرکين و انتگرال M با نتايج المان محدود و راه حل تحليلي تطابق خوبي دارند. معيار مبتني بر ضرايب تمرکز تنش فقط قادر است جهت رشد اوليه ترک را بطور صحيح پيش بيني کند حال آنکه معيار مبتني بر مولفه هاي تنش قادر است در تمام حالات جهت رشد ترک را پيش بيني کند و نتايج آن در مقايسه با نتايج عددي و آزمايشگاهي تطابق مناسب دارد.