مقاله ارزيابي شايستگي توليد در مراتع با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: منطقه فريدونشهر، اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه 63 تا 77 منتشر شده است.
نام: ارزيابي شايستگي توليد در مراتع با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: منطقه فريدونشهر، اصفهان)
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شايستگي مرتع
مقاله حد بهره برداري مجاز
مقاله توليد علوفه
مقاله ظرفيت چرا
مقاله سيستم اطلاعات جغرافياي
مقاله فريدونشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گويلي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: وهابي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قصرياني فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق ارزيابي و تعيين طبقات شايستگي مراتع منطقه فريدونشهر به لحاظ توليد علوفه براي کاربري چراي گوسفند مي باشد. جهت تهيه لايه هاي اطلاعاتي در کليه مراحل اين تحقيق از محيط GIS استفاده شد. اساس کار در مدل توليد علوفه، تعيين نسبت علوفه قابل دسترس دام از کل علوفه توليدي در هر تيپ گياهي مي باشد که در اين بررسي براي تعيين شايستگي توليد علوفه، اين نسبت در سه حالت متفاوت محاسبه گرديد. در حالت اول علوفه قابل استفاده گونه هاي کلاس I، II و III با توجه به ضرايب خوشخوراکي و حد بهره برداري مجاز براي هر گونه محاسبه شد، در حالت دوم حد بهره برداري مجاز براي هر تيپ گياهي و در حالت سوم فقط علوفه قابل استفاده گونه هاي کلاس I و II با توجه به ضرايب خوشخوراکي و حد بهره برداري مجاز براي هر تيپ گياهي تعيين گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در حالت اول ميزان ظرفيت چرا 20709 واحد دامي در طول فصل چرا بوده و 15.98 درصد مراتع منطقه در کلاس شايستگي خوب37.50  درصد، متوسط و 46.52 درصد در کلاس شايستگي کم قرار دارد. در حالت دوم، ظرفيت چرا 15989 واحد دامي و 96 درصد درکلاس شايستگي کم و در حالت سوم، ظرفيت چرا برابر 3190 واحد دامي و 16.53 درصد در کلاس شايستگي متوسط، 15.98 درصد در کلاس شايستگي کم و 67.48 درصد در کلاس غير شايسته قرار دارد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه مهم ترين عامل موثر در کاهش شايستگي مراتع منطقه کم بودن ميزان علوفه قابل دسترس دام به دليل توليد ناچيز گياهان کلاس هاي I و II، پايين بودن درصد خوشخوراکي و حد بهره برداري مجاز مي باشد. با توجه به جمعيت فعلي دام موجود در مراتع منطقه (22170 واحد دامي در طول فصل چرا) و همچنين با توجه به روند تخريب شديد در اثر چراي مفرط، به کارگيري استراتژي که محدوديت بيشتري براي مصرف علوفه توسط دام ايجاد مي کند، مي تواند در صورت عملياتي شدن به بهبود وضعيت مراتع منطقه کمک کند.