مقاله ارزيابي صدمات بهره برداري جنگل به زادآوري و توده هاي سرپا (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم محيطي از صفحه 33 تا 44 منتشر شده است.
نام: ارزيابي صدمات بهره برداري جنگل به زادآوري و توده هاي سرپا (مطالعه موردي: بخش نمخانه جنگل خيرود)
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداري جنگل
مقاله صدمه به توده باقيمانده
مقاله زادآوري
مقاله توده و قطع درخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: جورغلامي مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي جهانگير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اعمال شيوه جنگل داري نزديک به طبيعت براي مديريت جنگل هاي شمال و پراکندگي برداشت در اين شيوه، کاهش صدمات وارده به توده سرپا و زادآوري اهميت بيشتري پيدا مي کند. براي دستيابي به اهداف مذکور، اين تحقيق در پارسل 220 بخش نمخانه جنگل آموزشي و پژوهشي خيرود انجام شد. به منظور تعيين خسارت هاي وارد به عرصه جنگل شامل تجديد حيات و درختان سرپا از روش نمونه برداري منظم تصادفي با شبکه 50*50 متر استفاده شد. داده هاي مربوط به صدمه به زادآوري و درختان به ترتيب در قطعه نمونه هاي 1 و 5 آري پس از قطع درخت برداشت شد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که حدود 7 درصد از درختان توده و 22 درصد زادآوري در منطقه مورد نظر خسارت ديدند. اين بررسي نشان داد که مقدار خسارت به نهال ها کم تر از گروه هاي شل و خال است. آموزش کارگران بهره وري و اکيپ قطع و تبديل، از عوامل تاثيرگذار در جلوگيري و کاهش خسارات ناشي از بهره برداري هستند. صدمه به توده باقيمانده در اثر عمليات قطع در جنگل آميخته ناهمسال با توجه به عوامل مختلف موثر بر صدمه به توده بررسي شد. قطع درختان در توده جنگلي به صورت هدايت شده و استفاده از ابزارهاي کمکي مثل گوه مي تواند در کاهش صدمه به توده باقيمانده موثر باشد.