مقاله ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه 1 تا 17 منتشر شده است.
نام: ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد دانه در هيبريدهاي ذرت
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله عملکرد دانه
مقاله آناليز رشد
مقاله تراکم بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سيدعدنان
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي صفات فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد در هيبريدهاي ذرت آزمايشي در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان واقع در شهر ارسنجان انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اول در شش سطح شامل ارقام ذرت 704، 504، 666، ماکسيما، زولا و جتا، و فاکتورهاي دوم شامل تراکم بوته در سه سطح 4، 8 و 12 بوته در متر بوته در نظر گرفته شد. نتايج اين آزمايش اختلاف معني داري را بين هيبريدهاي مختلف مورد بررسي از لحاظ صفات فيزيولوژيک و عملکرد دانه نشان داد. بيشترين عملکرد دانه در هيبريد 504 و پس از آن در 704 و 666 مشاهده شد، کمترين عملکرد دانه نيز در هيبريد جتا بدست آمد. بين تراکم ها اختلاف معني داري مشاهده نشد، اما ارقام مختلف واکنش متفاوتي نشان دادند. بيشترين ميزان LAI در رقم 704 و 504 و بيشترين ميزان CGR در رقم 504 بدست آمد. همچنين رقم 666 و 504 داراي RGR بالايي بودند که اين نشان دهنده نقش مثبت اين صفات در عملکرد دانه است. واکنش صفات فيزيولوژيک در ارقام تحت تاثير تراکم بوته تغيير کرد بطوريکه ارقام با عملکرد بالا در تراکم ها بهينه و پايين بهتر پتانسيل عملکرد و صفات فيزيولوژيک خود را نشان دادند.