مقاله ارزيابي فرسودگي شغلي مديران و عوامل موثر بر آن در صنايع شهرستان كاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 60 تا 67 منتشر شده است.
نام: ارزيابي فرسودگي شغلي مديران و عوامل موثر بر آن در صنايع شهرستان كاشان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله مديران صنايع
مقاله MBI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مروجي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدف مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرسودگي شغلي از عوارض استرس شغلي محسوب مي شود. فرسودگي شغلي شامل يك سري از خصوصيات ذهني و عملكردي و شخصيتي مي باشد كه در فرد درگير بارز مي گردد. اين پديده در همه مشاغل مي تواند ايجاد شود و باعث كاهش بهره وري و افسردگي و بيماري شود. با توجه به نقش مهم مديران صنعتي در اقتصاد كشور وتوليد بر آن شديم كه فرسودگي شغلي را در مديران صنايع شهرستان كاشان بررسي كنيم.
روش بررسي: كليه مديران صنايع شهر كاشان كه در سطوح بالاي مديريت مشغول فعاليت بودند وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به فرسودگي توسط پرسشنامه استاندارد Maslach Burnout Inventory (MBI) جمع آوري گرديد و توسط نرم افزار SPSS-13 و توسط روشهاي آماري كاي اسكوئر، t-test، ANOVA و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از بين 100 نفر مدير صنايع مختلف كه مورد بررسي قرار گرفتند تعداد 90 نفر به سوالات پاسخ دادند (ميزان پاسخ 90 درصد). از اين افراد 16 نفر كارفرما (%17.8)، 26 نفر مدير با اختيار تام (%28.9)، 36 نفر مدير حد واسط (%40)، 12 نفر مدير عامل (%13.3) بودند. %97 از مديران مرد 88) نفر) و بقيه زن بودند. ميانگين سن، ساعت كار در هفته، سابقه كار، به ترتيب 40.3 (8.26) سال، (20.6) 53.4 ساعت، (8.7) 15.7 سال بود. اكثر افراد مورد مطالعه، فرسودگي شغلي خفيف داشتند. فرسودگي شديد شغلي در بعد خستگي عاطفي با شدت %3 و فراواني تكرار %10.9 و دربعد مسخ شخصيت با شدت %6.8 و فراواني %7.8 ديده شد. در اين مطالعه سن، نوع منطقه صنعتي، نوع پست مديريتي و ميزان حقوق ماهيانه تاثيري بر فرسودگي شغل نداشت. فرسودگي شغلي با سابقه كار و تعداد كارگران رابطه عكس و با ساعات كاري در هفته رابطه مستقيم داشت.
نتيجه گيري: علي رغم كم بودن تعداد مديراني كه از نظر فرسودگي در وضعيت شديد يا متوسط هستند، توصيه مي شود كه اين افراد مورد بررسي بيشتر و اقدامات لازم در جهت كاهش استرس و بررسي از نظر بيماريهاي روحي- رواني قرار گيرند.