مقاله ارزيابي كيفيت نانوايي ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از آزمايش ارتفاع رسوب SDS و زيرواحدهاي گلوتنين سنگين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 373 تا 383 منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت نانوايي ارقام و لاين هاي گندم نان با استفاده از آزمايش ارتفاع رسوب SDS و زيرواحدهاي گلوتنين سنگين
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله الكتروفورز
مقاله زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا
مقاله ارتفاع رسوب SDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوسرشت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان گودرز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرفخرايي رضاقلي
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد 57 لاين پيشرفته گندم آبي مناطق معتدل كشور به منظور بررسي رابطه بين زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا و ارتفاع رسوب SDS، انتخاب شدند. جداسازي الكتروفورزي با روش SDS-PAGE انجام شد و براي تعيين كيفيت از ارتفاع رسوب SDS استفاده شد. در مكان ژني Glu-A1 سه زيرواحد، در مكان ژنيGlu-B1  پنج زيرواحد و در مكان ژني Glu-D1 دو زيرواحد شناسايي شدند. نتايج نشان داد كه بين زيرواحدهاي 1 از مكان ژني Glu-A1،18+17  از مكان ژني Glu-B1 و 10+5 از مكان ژني Glu-D1 با ارتفاع رسوب SDS همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. در تجزيه رگرسيون گام به گام، دو آلل نول از جايگاه ژني Glu-A1 و 12+2 از جايگاه ژني Glu-D1 با تاثير منفي بر ارتفاع بالاي رسوب SDS و دو زيرواحدهاي 16+13 و 18+17 از جايگاه ژني Glu-B1 با تاثير مثبت بر ارتفاع بالاي رسوب SDS وارد مدل شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه زيرواحد 1 از جايگاه ژني Glu-A1، زيرواحد 16+13 از جايگاه ژني Glu-B1 و زيرواحد 10+5 از جايگاه ژني Glu-D1 داراي بالاترين ميانگين ارتفاع رسوب SDS در جايگاه هاي ژني سه گانه بودند.