مقاله ارزيابي مزرعه اي دقيق كار سمبه اي با موزع صفحه اي مجهز به واحد كودكار جهت كشت ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 35 تا 44 منتشر شده است.
نام: ارزيابي مزرعه اي دقيق كار سمبه اي با موزع صفحه اي مجهز به واحد كودكار جهت كشت ذرت
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دقيق كار سمبه اي
مقاله موزع صفحه اي
مقاله كاشت ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كارپرورفرد سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه خاك ورزي حفاظتي به عنوان راه حلي مناسب جهت جلوگيري از فرسايش خاك از طريق حفظ بقاياي محصول قبلي در سطح خاك مطرح مي باشد. يك ايده جديد به منظور كشت دقيق بذر در سيستم خاك ورزي حفاظتي استفاده از كارنده هاي سمبه اي است كه به راحتي در زمين هاي با بقاياي انبوه كار مي كنند. در اين تحقيق از آزمايش فاكتوريل ۲x۳ در قالب بلوكهاي كامل تصادفي شامل دو نوع كارنده (دقيق كار مرسوم با موزع صفحه اي و دقيق كار سمبه اي مجهز به واحد كودكار جهت كاشت همزمان كود و بذر در سيستم بي خاك ورزي) و سه سطح سرعت پيشروي (3، 5 و 7 كيلومتر بر ساعت) به منظور تعيين اثرات نوع كارنده و سرعت پيشروي بر شاخص نكاشت، شاخص چندتايي، شاخص كيفيت تغذيه، ميانگين عمق كاشت، سرعت سبزشدن، درصد جوانه زني، ضريب تغيير فواصل، شاخص يكنواختي توزيع افقي بذر و شاخص دقت كاشت ذرت استفاده شد. تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده نشان داد كه براي هر دو كارنده افزايش سرعت پيشروي باعث افزايش شاخص نكاشت، شاخص دقت، ضريب تغيير فواصل و كاهش شاخص چندتايي و شاخص يكنواختي توزيع افقي بذر شد. همچنين اثر سرعت پيشروي بر درصد سبز شدن، سرعت سبزشدن و عمق كاشت معني دار نبود (05/۰>P). هر دو كارنده در سرعت 5 كيلومتر بر ساعت بيشترين مقدار شاخص كيفيت تغذيه را داشتند. نتايج به دست آمده نشان داد كه دقيق كار سمبه اي در سرعت 5 كيلومتر بر ساعت داراي بهترين عملكرد بوده است.