مقاله ارزيابي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گلبول هاي قرمز در زنان مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و شديد و زنان باردار سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 262 تا 267 منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گلبول هاي قرمز در زنان مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و شديد و زنان باردار سالم
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اكلامپسي
مقاله كاتالاز
مقاله گلوتاتيون پراكسيداز
مقاله سوپر اكسيد ديسموتاز
مقاله مالون دي آلدئيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: آتش بسته مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علي رغم اهميت پره اكلامپسي به عنوان عامل اصلي مرگ مادر و جنين بخصوص در كشور هاي در حال توسعه، هنوز علت بوجود آمدن آن مشخص نمي باشد. مطالعه حاضر جهت بررسي ميزان تغييرات مالون دي آلد‍‍‍‍ هيد (MDA) و ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاتالاز(CAT) ، گلوتاتيون پراكسيد ازGPx) ) و سوپراكسيد ديسموتاز(SOD)  گلبول هاي قرمز زنان مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و شديد در مقايسه با زنان باردار سالم انجام شد.
 روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي- مقايسه اي، ميزان آسيب پذيري غشا اريتروسيت ها از طريق اندازه گيري مالون دي آلدهيد و هم چنين ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني كاتالاز، گلوتاتيون پراكسيداز و سوپراكسيد ديسموتاز در گلبول هاي قرمز 30 زن باردار سالم، 25 زن مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و 26 زن مبتلا به پره اكلامپسي شديد بستري در بيمارستان هاي رسول اكرم(ص) و شهيد اكبرآبادي دانشگاه علوم پزشكي ايران  اندازه گيري شد.
يافته ها: حساسيت اريتروسيت ها در برابر پراكسيد هيدروژن در زنان مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و شديد بطور معني داري بيشتر از زنان باردار سالم بود  (P<0.05)سطح فعاليت آنزيم هاي كاتالاز، گلوتاتيون پراكسيداز و سوپراكسيد ديسموتاز نيز در زنان مبتلا به پره اكلامپسي خفيف و شديد بطور معني داري بيشتر از زنان باردار سالم بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد استرس اكسيداتيو نقش مهمي در پاتوفيزيولوژي بيماري پره اكلامپسي دارد. بنابراين تعيين ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني و استفاده از مكمل هاي غذايي ممكن است نقش موثري در پيش گيري از وقوع پره اكلامپسي داشته باشند.