مقاله ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت، ترکيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به کبد چرب غير الکلي و مقايسه آن با مردان سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان 1389 در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه 98 تا 106 منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت، ترکيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به کبد چرب غير الکلي و مقايسه آن با مردان سالم
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کبد چرب غير الکلي
مقاله ميزان متابوليسم استراحت
مقاله کالري متري غير مستقيم
مقاله ترکيب بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدخويي نازلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرات شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: جاناني ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کبد چرب غير الکلي (NAFLD)، شايع ترين بيماري کبدي است که اگر به سيروز، نارسايي کبدي و کارسينوماي هپاتوسلولار پيشروي کند، مي تواند منجر به مرگ شود. مطالعات بسياري در جهت شناسايي پاتوژنز بيماري در جريان است. هدف اين پژوهش، ارزيابي ميزان متابوليسم استراحت (RMR)، ترکيب بدن و برخي فراسنج هاي خوني در مردان مبتلا به NAFLD و مقايسه آن با مردان سالم است.
روش ها: در اين مطالعه مورد- شاهدي، 31 مرد مبتلا به NAFLD و 32 مرد سالم غير چاق که از نظر سن،BMI  و فعاليت بدني با هم جور شده بودند، شرکت کردند. بعد از 14 – 12 ساعت ناشتايي، پروفايل ليپيد، آنزيم هاي کبدي، RMR  (دستگاه کالري متري غيرمستقيمFitmate ) و ترکيب بدن (دستگاه امپدانس بيوالکتريکTanita ) اندازه گيري و داده ها توسط آزمون تي مستقل و رگرسيون خطي در نرم افزار SPSS ويرايش 16 آناليز شدند.
نتايج: AST ALT و  GGTدر گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود که اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود. تفاوت آماري معني داري بين دو گروه از نظر پروفايل ليپيد، RMR، ترکيب بدن و داده هاي آنتروپومتريک وجود نداشت ولي RMR به ازاي کيلوگرم وزن بدن (RMR/KgBwt) در گروه مورد بطور معني داري پايين تر از گروه شاهد بود (P=0.002).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که مردان غير چاق دچار NAFLD،RMR/KgBwt  کمتري نسبت به مردان سالم دارند که مي تواند در پاتوژنز NAFLD به عنوان يکي از علل زمينه ساز و يا پيشگويي کننده پيشرفت بيماري نقش داشته باشد.