مقاله ارزيابي نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعي در نظام توسعه علم و فناوري کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در رشد فناوري از صفحه 26 تا 32 منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعي در نظام توسعه علم و فناوري کشور
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه علم و فناوري
مقاله عوامل فرهنگي
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرقاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: حق بين اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل فرهنگي – اجتماعي از جمله زيرساخت هاي كليدي براي توسعه فناوري به شمار مي رود. در اين زمينه «سرمايه هاي اجتماعي» بسيار حايز اهميت هستند و در اين خصوص، پژوهش قابل توجهي در كشور صورت نگرفته و شاخص هاي مناسبي نيز تدوين نشده است. از جمله معيارهاي كليدي در اين زمينه مي توان به ميزان اعتماد به نفس، خوداتكايي، فرهنگ کارآفريني و نوآوري، برتري جويي و ميزان اهميت دادن به علم و فناوري (به عنوان عامل برتري)، کارگروهي، وجدان كاري و … اشاره نمود. هدف اين تحقيق تبيين شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي موثر بر توسعه علم و فناوري و ارزيابي كلي اين عوامل بر حسب اطلاعات موجود در ايران است. بدين منظور ابتدا با مرور ادبيات رويکردهاي مديريت دانش و فناوري و مدل هاي سنجش آن و تاکيد بر بعد شناختي دانش ضمني، دو دسته عوامل فرهنگي و سرمايه اجتماعي موثر در توسعه ظرفيت خلق، انتقال و جذب دانش و فناوري شناسايي و سپس شاخص هاي کليدي از طريق ارزيابي شاخص ها با معيارهاي ارزيابي انتخاب و تحليلي از وضعيت برخي از اين شاخص ها در ايران انجام شده است، در نهايت برخي توصيه هاي سياستي به منظور تقويت زيرساخت هاي فرهنگي – اجتماعي در راستاي توسعه نظام علم و فناوري کشور ارايه شده است.