مقاله ارزيابي وضعيت بدني برداشت کنندگان گل زعفران و ارايه روشهاي اصلاحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 47 تا 53 منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت بدني برداشت کنندگان گل زعفران و ارايه روشهاي اصلاحي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت فيزيکي بدن
مقاله REBA
مقاله برداشت کنندگان گل زعفران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادنوقابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فاني محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برداشت گل زعفران مستلزم تحمل شرايط بدني نامناسب، مانند خم شدن، زانو زدن، خزيدن براي جمع آوري محصول، و کاري تکراري و پر از استرس فيزيکي مي باشد، که در نتيجه آن اختلالات اسکلتي عضلاني جزء لاينفک اين شغل خواهد بود. در تحقيق حاضر با ارزيابي وضعيت فيزيکي بدن اين افراد در حين انجام کار، سطح خطر وضعيت فيزيکي بدن آن ها از ديدگاه ارگونومي را تعيين کرده و اقدام اصلاحي مناسب را جهت پيش گيري از اختلالات اسکلتي عضلاني پيشنهاد مي کنيم.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع، توصيفي – تحليلي بود و نمونه ها را 150 نفر از برداشت کنندگان زعفران در مزارع زعفران گناباد تشکيل دادند. روش نمونه گيري غيراحتمالي آسان، و ابزار مورد استفاده عبارتند از: دوربين ديجيتال، چارت ارزيابي سريع کل بدن (REBA). در ابتدا از نمونه ها حين برداشت زعفران عکس برداري کرده و سپس به قسمتهاي مختلف بدن بر اساس وضعيت آن ها طبق روش ارزيابي سريع کل بدن کد داده، و سپس اين کدها را وارد جداول کرده و امتيازهاي A،B  و نهايي را محاسبه کرديم. سپس اين اطلاعات وارد نرم افزار SPSS شده و فراواني هاي هر کدام به دست آمد.
يافته ها: امتيازات به دست آمده از روش ارزيابي سريع کل بدن به ترتيب درصد و امتياز براي نمونه ها عبارتند از: امتياز A: در %9.3 از نمونه ها 6 براي %50 آنها 7، براي %38 نمونه ها 8 و براي %2.7 آن ها 9 بود. امتياز B: براي %0.7 از نمونه ها 2، براي %2 آن ها 3، براي %10 آن ها 4، براي %50.7 آن ها 5، براي %26 آن ها 6، براي %8.7 آن ها 7 و براي %2 افراد 8 بود. امتياز نهايي در %0.7 نمونه ها 8، %3.3 آن ها 9، %11.3‌ آنها 10، %49.3 آن ها 11 و براي %35.3 از آنها 12 بود.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي فوق، وضعيت بدني اکثريت برداشت کنندگان زعفران از نظر ارگونوميک در سطح خطر بسيار بالا بوده و ضروري است جهت اصلاح وضعيت بدن آن ها به صورت آني اقدام شود، در غير اين صورت ريسک ايجاد اختلالات اسکلتي عضلاني در آن ها بسيار بالا خواهد بود. با در نظر گرفتن وسيله اي که فرد در حين کار بتواند روي آن بنشيند، مي توان زواياي تنه، زانو و گردن را کاهش داد تا در اثر آن، امتيازنهايي و سطح ريسک کاهش يابد. هم چنين آموزش حفظ وضعيت فيزيکي صحيح بدن حين انجام کار به کشاورزان ضروري به نظر مي رسد. اين اقدامات نهايتا مي تواند از ريسک اختلالات اسکلتي عضلاني پيش گيري کند.