مقاله ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در آموزش عالي ايران از صفحه 137 تا 158 منتشر شده است.
نام: ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه سمنان
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله ويژگيهاي کارآفرينانه
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيض داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازآنجاکه دانشگاه ها به عنوان متوليان اصلي پرورش نيروهاي متخصص جامعه، نقشي کليدي و تعيين کننده در توسعه کارآفريني و پرورش ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه در دانشجويان دارند، در اين پژوهش به ارزيابي و مقايسه ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه دانشجويان در دانشکده هاي مختلف دانشگاه سمنان پرداخته شده است. نتايج تحقيق حاضر مي تواند در طراحي دوره هاي آموزشي کارآفريني در دانشگاههاستفاده شود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمار توصيفي نشان داد در مجموع بين ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه دانشجويان دانشکده هاي مختلف تفاوت معنيداري وجود ندارد. البته بررسي داده هاي مربوط به هريک از ويژگي ها به صورت مجزا، تفاوتهايي را بين دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه سمنان نشان مي دهد. همچنين بررسي فرضيه هاي تحقيق با استفاده از آزمون  Uمن ـ ويتني نشان داد بين ويژگي هاي شخصيتي کارآفرينانه دانشجويان دانشکده هاي علوم انساني و هنر، فني ـ مهندسي و هنر، دامپزشکي و هنر، و همچنين علوم پايه و هنر تفاوت معناداري وجود دارد. علاوه بر اين، رتبهبندي نمره کارآفريني دانشجويان دانشکده هاي مختلف با استفاده از آزمون تحليل واريانس فريدمن نشان داد دانشجويان دانشکده هاي علوم پايه، علوم انساني، فني ـ مهندسي، روانشناسي، هنر و دامپزشکي به ترتيب در رتبه هاي اول تا ششم قرار مي گيرند.