مقاله ارزيابي پذيرش بانکداري اينترنتي بر اساس مدل توسعه يافته DTPB که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم 1388 در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه 131 تا 154 منتشر شده است.
نام: ارزيابي پذيرش بانکداري اينترنتي بر اساس مدل توسعه يافته DTPB
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداري اينترنتي
مقاله پذيرش فناوري
مقاله تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده
مقاله اعتماد
مقاله قصد استفاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پذيرش فناوري توسط گروه هاي هدف يکي از محورهاي مهم پژوهشي سال هاي گذشته در حوزه مطالعات فناوري اطلاعات بوده است. در اغلب اين پژوهش ها نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده به عنوان عوامل تعيين کننده پذيرش فناوري هاي مختلف شناخته شده است. با وجود اين، به نظر مي رسد که در محيط مجازي، عوامل مذکور به طور کامل نمي توانند رفتار کاربران را توضيح دهند. با توجه به اهميت موضوع، در اين تحقيق سعي شده است بر اساس تئوري تجزيه شده رفتار برنامه ريزي شده، و اضافه کردن سازه اعتماد به آن با هدف توسعه الگوي موردنظر، فرضيه هاي تحقيق طراحي و با تاکيد بر پذيرش بانکداري اينترنتي از سوي مشتريان بانک ملي ايران در شهر تهران به آزمون گذارده شود. نتايج تحليل هاي آماري اين تحقيق با استفاده از مدل يابي معادلات ساختاري ليزرل نشان مي دهد که نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده و اعتماد عوامل اصلي موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانکداري اينترنتي است و سازه اضافه شده اعتماد، واريانس اضافي در قصد رفتاري را توضيح مي دهد.