مقاله ارزيابي چند سيستم ادجوانت جديد براي ايجاد پاسخ ايمني همورال و سلولي در ايمني زايي با پروتئين کپسيد ويروس هپاتيت C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فيض از صفحه 26 تا 39 منتشر شده است.
نام: ارزيابي چند سيستم ادجوانت جديد براي ايجاد پاسخ ايمني همورال و سلولي در ايمني زايي با پروتئين کپسيد ويروس هپاتيت C
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين Core
مقاله هپاتيت C
مقاله ادجوانت جديد
مقاله ايمني زايي در موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام علي گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: متولي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شهاده
جناب آقای / سرکار خانم: كدخداييان سميه
جناب آقای / سرکار خانم: روح وند فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت ويروس هپاتيت C همانند HIV يکي از معضلات عمده بهداشت جهاني است، از اين رو مطالعه براي توليد واکسن بر عليه ويروس هپاتيت (HCV) C يکي از موضوعات بسيار مهم تحقيقاتي مي باشد. واکسن تهيه شده بايد پاسخ هاي سلولي و هومورل قوي را در مقابل آنتي ژن هاي HCV ايجاد نمايد. لذا، هدف اصلي مطالعه حاضر مقايسه و بهينه سازي پاسخ هاي ايمني بر عليه پروتئين کپسيد (HCVcp) در ايمني زايي با ادجوانت هاي جديد قابل استفاده در انسان، مي باشد.
مواد و روش ها: موش هاي BALB/c به وسيله HCVcp تخليص شده در شرايطNative  و با استفاده از ادجوانت هاي مختلف در گروه هاي:Ag+CpG ،Ag+F127 (Pluronic acid) ، Ag+M720 (Montanide ISA 720)، Ag+M720+CpG، Coccktails of Ag+F127+CpG  تزريق شدند و تست هاي الايزا براي آناليز IgG، سايتوکاين و پاسخ هاي CTL انجام شد.
نتايج: گروه موشي ايمني زايي شده به وسيلهM720+CpG  بالاترين تيتر آنتي بادي هاي IgG، IgG2a، IgG1، IgG 2b، اينترفرون گاما و اينترلوکين 4 را نشان دادند. CTL هاي اختصاصي HCVcp بر عليه پپتيدهاي Class I MHC، در گروه هايAg+M720+CpG ،Ag+M720  وAg+CpG  مشاهده شدند که به وسيله آنتي بادي هاي Anti mouse CD8 مهار شده و پاسخ ها تا يک سال بعد از ايمني زايي پايدار بودند.
نتيجه گيري: ترکيب M720 با آنتي ژن HCVcp (با يک اثر سينرژيک همراه با CpG) باعث القاي همزمان پاسخ هاي قوي Th1/Th2 و CTL پايدار مي گردد.