مقاله ارزيابي ژنوتيپ هاي جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص هاي تحمل به خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 533 تا 549 منتشر شده است.
نام: ارزيابي ژنوتيپ هاي جو اسپانتانئوم (Hordeum spontaneum) از نظر شاخص هاي تحمل به خشکي
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو وحشي اسپانتانئوم
مقاله خشکي
مقاله شاخص هاي تحمل به خشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي جو اسپانتانئوم و تعيين بهترين شاخص هاي تحمل به خشکي انجام شد. نمونه هاي مورد مطالعه در دو شرايط واجد تنش و بدون تنش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي ارزيابي شدند. شاخص هاي STI، MP،GMP  و HM بر اساس همبستگي با عملکرد دانه در شرايط واجد تنش و بدون تنش به عنوان بهترين شاخص ها تعيين شدند. با بررسي نمودارهاي سه بعدي بر اساس شاخص هاي انتخابي، ژنوتيپ هاي 02TN555، 02TN374،02TN494  و 02T434 در گروه A (عملکرد بالاتر در شرايط واجد تنش و فاقد تنش)، ژنوتيپ 02T220 در گروه  B(عملکرد بالاتر در شرايط بدون تنش و عملکرد پايين تر در شرايط تنش) و مابقي ژنوتيپ ها در گروه C (عملکرد پايين در شرايط واجد تنش و بدون تنش) قرار گرفتند. با تجزيه کلاستر، ژنوتيپ ها به سه گروه مقاوم، نيمه حساس و حساس متمايز شدند.